Gładź polimerowa LEKKA Dv-25

jest zaprawą budowlaną przeznaczoną do wewnętrznych prac wykończeniowych. Zawiera dodatek ultralekkich mikrosfer, dzięki którym jest o około 40% lżejsza od innych standardowych gotowych gładzi. Ma konsystencję gładkiej, puszystej pasty, bardzo przyjemnej w nakładaniu i obróbce. Proces wiązania produktu zachodzi w trakcie odparowywania wody z zaprawy. Wiązanie jest procesem nieodwracalnym.

Karta techniczna

kliknij aby pobrać

atest pzh

kliknij aby pobrać

Szpachlowanie ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń
Wypełnianie ubytków i pęknięć w tynkach
Łatwe szlifowanie

odcień bieli

podatność na szlifowanie

elastyczność

PRZEZNACZENIE

Produkt przeznaczony jest do wygładzania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków oraz do wypełniania drobnych rys i ubytków nie przekraczających 3 mm. Tworzy trwałe podłoże pod powłoki malarskie oraz tapety. Dv-25 można stosować na wszelkie mineralne podłoża budowlane oraz stare powłoki malarskie, a także na podłoża drewnopochodne i odkształcalne jak płyty g-k czy OSB, o ile podłoże jest trwałe, czyste i suche.

PRZECIWWSKAZANIA

Produktu nie należy stosować na metale, szkło i tworzywa sztuczne. Niewskazane jest również stosowanie go na podłoża zawilgocone, objęte korozją biologiczną oraz takie, w których nie zakończyły się procesy wiązania innych spoiw mineralnych. Przed nałożeniom nie należy moczyć powierzchni wodą, ani gruntować niesprawdzonymi gruntami (więcej w części ”Przygotowanie podłoża”). Niezalecane jest stosowanie produktu w miejscach podlegających stałemu zawilgoceniu oraz w pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza na stałe przekracza 70%. Okresowa, zwiększona wilgotność w kuchniach i łazienkach nie jest szkodliwa. Produktu nie należy stosować do wypełniania ubytków głębszych niż 3 mm.

 

WŁAŚCIWOŚCI

Kolor Biały

Lekkość i łatwość aplikacji

Dzięki zastosowaniu lekkich wypełniaczy sferycznych, ciężar właściwy został zredukowany o ok. 40 % w porównaniu do typowych gładzi gotowych, co przekłada się na komfort pracy i transportu.

Elastyczność

Cechą charakterystyczną gładzi polimerowych jest ogromna elastyczność, która jest nieporównywalnie większa od najbardziej elastycznych gładzi gipsowych. Takie właściwości zapewnia łańcuchowa budowa spoiwa polimerowego, która tworzy w strukturze produktu elastyczną sieć powiązań. UWAGA: Produkt osiąga trwałość struktury, elastyczność i odpowiednią przyczepność dopiero po całkowitym wyschnięciu oraz zakończeniu procesu wiązania. 

Komfort pracy

Dzięki ultralekkim wypełniaczom gładź jest szczególnie plastyczna w nakładaniu i przyjazna w obróbce. Cechuje ją łatwość szlifowania połączona z niewielką ilością pyłu towarzyszącego tej czynności. Dużą zaletą

produktu jest gotowość do natychmiastowego zastosowania po otwarciu opakowania. Dv-25 zaleca się używać prosto z wiadra bez jakichkolwiek zabiegów przygotowawczych. Ważną zaletą jest też możliwość przerywania i wznawiania pracy w dowolnym momencie. Po zakończeniu pracy wiadro należy szczelnie zamknąć, a po kolejnym otwarciu produkt można używać ponownie.

Grubość warstwy do 3 mm

Gładź Dv-25 można jednorazowo nakładać do 3 mm grubości. W przypadku zastosowania grubszych warstw po wyschnięciu mogą pojawić się spękania powierzchni.

Czas wiązania i wysychania

Czas wiązania i wysychania uzależniony jest od tempa odparowania wody z zaprawy. W przypadku warstwy o grubości 1 mm, w warunkach +20°C i dobrego przewietrzania, zaprawa wysycha i wiąże w ciągu 1-2 godzin. Niższa temperatura otoczenia, podwyższona wilgotność lub brak przewietrzania wydłuża czas wiązania i wysychania zaprawy. UWAGA: W temperaturze otoczenia i podłoża poniżej +10°C proces wiązania nie zachodzi w ogóle. Pomimo odparowania wody z zaprawy nie następuje usieciowienie polimeru, a w konsekwencji produkt nie uzyskuje wewnętrznej spójności i trwałości.

Wydajność

Wzrost wydajności o ok. 35% przekłada się na wydajność opakowania 10,8l zbliżoną do opakowania 20 kg typowej gotowej gładzi polimerowej. Dodatkowo na wydajność ma wpływ idealna biel gładzi Dv-25, która jednocześnie poprawia krycie farb.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed przystąpieniem do wygładzania należy usunąć z podłoża obsypujące się stare warstwy, nietrwałe powłoki malarskie oraz pył powstały po szlifowaniu spodniej warstwy gładzi. Brud, tłuszcz oraz sadzę – jeżeli występują – należy zmyć wodą pod ciśnieniem lub detergentami. Produkt należy nakładać wyłącznie na podłoże trwałe, czyste i suche. Zwilżanie podłoża jest niewskazane, bowiem obniża przyczepność produktu. Jeżeli stabilność podłoża budzi wątpliwości, należy do jego wzmocnienia używać Emulsji Gruntującej Megaron Dk-150. W przypadku stosowania innych gruntów konieczne jest sprawdzenie ich jakości oraz kompatybilności z gładzią Dv-25 poprzez praktyczne próby w warunkach docelowego zastosowania.

TECHNOLOGIA PRACY

W zależności od stopnia nierówności podłoża pierwszą warstwę gładzi należy nakładać o grubości od 1 do 3 mm. Po całkowitym wyschnięciu powierzchni, wstępne szlifowanie nierówności należy wykonywać papierem lub siatką ścierną nr 140-180. W razie konieczności ubytki i niedokładności pierwszej warstwy należy miejscowo uzupełnić zaprawą lub nałożyć następną, cieńszą warstwę. Kolejną warstwę gładzi można nakładać na poprzednią dopiero po jej całkowitym wyschnięciu oraz po usunięciu pyłu powstałego podczas szlifowania. Pył można również związać z podłożem poprzez zagruntowanie Emulsją gruntującą Megaron Dk-150. Do związywania pyłu emulsję można rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1. Do ostatecznego wyszlifowania powierzchni należy używać papieru lub gąbki ściernej nr 180-240. Dopuszczalna temperatura otoczenia, pracy i podłoża wynosi od +10° do +40°C. Przed malowaniem konieczne jest również usunięcie pyłu z powierzchni lub związanie go z podłożem. Usuwając pył należy stosować czyste miotełki z miękkiego włosia, natomiast do związania stosować Emulsję gruntującą Megaron Dk-150. Gruntowanie należy wykonywać przy użyciu wałków malarskich lub poprzez natrysk. Stosowanie pędzli jest niezalecane, ponieważ mokra powłoka gładzi jest mniej wytrzymała i zachodzi ryzyko przetarcia powierzchni. Ponadto grunt zmieszany z pyłem po związaniu może tworzyć trwałe nierówności. Po usunięciu pyłu lub wyschnięciu gruntu gładź jest gotowa do malowania.

PAKOWANIE I SKŁADOWANIE

Produkt pakowany jest w plastikowe wiadra o wadze 13 kg i objętości 10,8l. UWAGA: Produkt należy przechowywać i transportować w temperaturze od O° do +40°C. Składowanie lub transport w niewłaściwych warunkach może doprowadzić do rozwarstwienia lub zgranulowania zaprawy. Jeżeli do tego dojdzie, zaprawa nadal zachowuje swoje właściwości w zakresie wymogów normowych, jednak dla zachowania komfortu pracy konieczne jest jej wymieszanie przed zastosowaniem. UWAGA: Spiętrzanie palet jest zabronione. Nieprzestrzeganie tego zakazu grozi utratą sztywności wiader, przewróceniem się spiętrzonych palet i w konsekwencji narażeniem towaru na zniszczenie, a przebywających w pobliżu ludzi na utratę życia.

GWARANCJE

W okresie 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu producent gwarantuje normowe właściwości produktu, o ile stosowany jest zgodnie z przeznaczeniem i ogólnie przyjętą sztuką budowlaną oraz składowany jest według ww. zaleceń. Produkt posiada Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Atest Państwowego Zakładu Higieny. 

 

Dane techniczne

Konsystencja tiksotropowa pasta
Przyczepność do płyty g-k ≥ 0,25 N/mm²
Przyczepność do podłoża ≥ 0,3 MPa
Reakcja na ogień NPD
Wydajność: ok. 0,6 kg/m2 przy warstwie 0,5 mm
Maksymalna grubość jednej warstwy 3 mm
Wytrzymałość na zginanie ≥ 100 N
Zgodność z normą europejską EN 15824 i EN 13963
Ciężar właściwy 1,2 kg/l
Temperatura aplikacji od +10°C do +40°C