Gładź polimerowa SUPER FINISZ Dv-20

jest zaprawą budowlaną przeznaczoną do wewnętrznych prac wykończeniowych. Pod względem chemicznym stanowi mieszankę surowców mineralnych, dyspersji polimerowej, chemicznych dodatków modyfikujących oraz wody. Ma konsystencję pasty. Proces wiązania produktu zachodzi w trakcie odparowywania wody z zaprawy. Wiązanie jest procesem nieodwracalnym.

ZAMÓW Z DOSTAWĄ D DOMU
LUB SKLEPIE STACJONARNYM

Karta techniczna

kliknij aby pobrać

atest pzh

kliknij aby pobrać

Szpachlowanie ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń
Wypełnianie ubytków i pęknięć w tynkach
Łatwe szlifowanie

odcień bieli

podatność na szlifowanie

elastyczność

PRZEZNACZENIE

Produkt przeznaczony jest do wygładzania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków oraz do wypełniania drobnych rys i ubytków. Tworzy trwałe podłoże pod powłoki malarskie oraz tapety. Dv-20 można stosować na wszelkie mineralne podłoża budowlane oraz stare powłoki malarskie, w tym również na farbę olejną i emulsyjną, o ile podłoże jest trwałe, czyste i suche.

PRZECIWWSKAZANIA

Produktu nie należy stosować na metale, szkło i tworzywa sztuczne. Niewskazane jest również stosowanie go na podłoża zawilgocone, objęte korozją biologiczną oraz takie, w których nie zakończyły się procesy wiązania innych spoiw mineralnych. Przed nałożeniem nie należy moczyć powierzchni wodą, ani gruntować niesprawdzonymi gruntami (więcej w części ”Przygotowanie podłoża”). Niezalecane jest stosowanie produktu w miejscach podlegających stałemu zawilgoceniu oraz w pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza na stale przekracza 70%. Okresowa, zwiększona wilgotność w kuchniach i łazienkach nie jest szkodliwa. Produktu nie należy stosować do wypełniania ubytków głębszych niż 3 mm.

WŁAŚCIWOŚCI

Kolor Biały

Elastyczność

Cechą charakterystyczną gładzi polimerowych jest ogromna elastyczność, która jest nieporównywalnie większa od najbardziej elastycznych gładzi gipsowych. Takie właściwości zapewnia łańcuchowa budowa spoiwa polimerowego, która tworzy w strukturze produktu elastyczną sieć powiązań. UWAGA: Produkt osiąga trwałość struktury, elastyczność i odpowiednią przyczepność dopiero po całkowitym wyschnięciu.

Komfort pracy

Główną zaletą produktu jest gotowość do natychmiastowego zastosowania po otwarciu opakowania. Dv-20 zaleca się używać prosto z wiadra bez jakichkolwiek zabiegów przygotowawczych. Drugą ważną zaletą jest możliwość przerywania i wznawiania pracy w dowolnym momencie. Po zakończeniu pracy wiadro należy szczelnie zamknąć, a po kolejnym otwarciu produkt można używać ponownie.

Grubość warstwy do 3 mm

Gładź Dv-20 można jednorazowo nakładać do 3 mm grubości. W przypadku zastosowania grubszych warstw po wyschnięciu mogą pojawić się spękania powierzchni.

Czas wiązania i wysychania

Czas wiązania i wysychania uzależniony jest od tempa odparowania wody z zaprawy. W przypadku warstwy o grubości 1 mm, w warunkach +20°C i dobrego przewietrzania, zaprawa wysycha i wiąże w ciągu 1-2 godzin. Niższa temperatura otoczenia, podwyższona wilgotność lub brak przewietrzania wydłuża czas wiązania i wysychania zaprawy. UWAGA: W temperaturze poniżej +10°C proces wiązania nie zachodzi w ogóle. Pomimo odparowania wody z zaprawy nie następuje usieciowienie polimeru, a w konsekwencji produkt nie uzyskuje wewnętrznej spójności i trwałości.

Wysoka przyczepność bez gruntowania

Przyczepność do podłoża gładzi Dv-20 znacznie przewyższa wymagania normy. Jeżeli podłoże jest czyste, suche i spójne zabieg gruntowania nie jest potrzebny, a w przypadku niesprawdzonych gruntów może być nawet szkodliwy (więcej w części ” Przygotowanie podłoża ”).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed przystąpieniem do wygładzania należy usunąć z podłoża obsypujące się stare warstwy, nietrwałe powłoki malarskie oraz pył powstały po szlifowaniu spodniej warstwy gładzi. Brud, tłuszcz oraz sadzę – jeżeli występują – należy zmyć wodą pod ciśnieniem lub detergentami. Produkt należy nakładać wyłącznie na podłoże trwałe, czyste i suche. Zwilżanie podłoża jest niewskazane, bowiem obniża przyczepność produktu. Jeżeli stabilność podłoża budzi wątpliwości, to należy do jego wzmocnienia używać Emulsji Gruntującej Dk-150 Megaron. W przypadku stosowania innych gruntów konieczne jest sprawdzenie ich jakości oraz współdziałania z gładzią Dv-20 poprzez praktyczne próby w warunkach docelowego zastosowania.

TECHNOLOGIA PRACY

Wygładzanie metodą szlifowania na sucho

W zależności od stopnia nierówności podłoża pierwszą warstwę gładzi należy nakładać o grubości od 1 do 3 mm. Po całkowitym wyschnięciu powierzchni, wstępne szlifowanie nierówności należy wykonywać papierem lub siatką ścierną nr 80-100. W razie konieczności ubytki i niedokładności pierwszej warstwy należy miejscowo uzupełnić zaprawą lub nałożyć następną, cieńszą warstwę. Kolejną warstwę gładzi można nakładać na poprzednią dopiero po jej całkowitym wyschnięciu oraz po usunięciu pyłu powstałego podczas szlifowania. Pył można również związać z podłożem poprzez zagruntowanie Emulsją gruntującą Megaron Dk-150. Do związywania pyłu emulsję można rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1. Do ostatecznego wyszlifowania powierzchni należy używać papieru lub gąbki ściernej nr 150-200. Dopuszczalna temperatura otoczenia, pracy i podłoża wynosi od +10°C do +40°C. Przed malowaniem konieczne jest również usunięcie pyłu z powierzchni lub związanie go z podłożem. Usuwając pył należy stosować czyste miotełki z miękkiego włosia, natomiast do związania stosować Emulsję gruntującą Megaron Dk-150. Gruntowanie należy wykonywać przy użyciu wałków malarskich lub poprzez natrysk. Stosowanie pędzli jest niezalecane, ponieważ mokra powłoka gładzi jest mniej wytrzymała i zachodzi ryzyko przetarcia powierzchni. Ponadto grunt zmieszany z pyłem po związaniu może tworzyć trwałe nierówności. Po usunięciu pyłu lub wyschnięciu gruntu gładź jest gotowa do malowania.

Wygładzanie metodą bezpyłową

Metoda ta, polega na nałożeniu na siebie dwóch – lub większej liczby – coraz cieńszych warstw zaprawy w taki sposób, by kolejne warstwy stopniowo niwelowały nierówności podłoża. W zależności od stopnia nierówności podłoża pierwszą warstwę gładzi należy nakładać o grubości od 1 do 3 mm. Kolejne warstwy można nakładać, gdy poprzednia uzyska odpowiednią sztywność lub całkowicie wyschnie. Jeżeli gładź nie jest szlifowana, ani nie zostanie zapylona w inny sposób, gruntowanie gładzi nie jest konieczne. Ostatnią warstwę gładzi należy wyrównać poprzez kilkakrotne wygładzanie. Tak wykonana gładź po wyschnięciu gotowa jest do malowania bez potrzeby szlifowania ani gruntowania. Do wygładzania należy używać wyłącznie narzędzi ze stali nierdzewnej.

Nakładanie przy użyciu wałka do gładzi

SUPER FINISZ przeznaczony jest między innymi do nakładania przy użyciu wałka do gładzi z dosyć grubym i sztywnym włosiem nylonowym, w warstwach do 3 mm. Jeszcze mokrą powierzchnię należy wyrównać przy użyciu noża do gładzi ze stali nierdzewnej. Technika równania mokrej warstwy przy użyciu noża do gładzi eliminuje, lub znacząco ogranicza etap szlifowania powierzchni po wyschnięciu. W zależności od swoich preferencji, warunków panujących w danym pomieszczeniu można do masy Dv-20 dolać do 300 ml wody na 20 kg produktu.

Nakładanie metodą natryskową

Gładź Dv-20 przewidziana jest również do maszynowego natrysku na podłoże. Do tego celu wymagany jest specjalistyczny sprzęt tynkarski oraz profesjonalna obsługa. W przypadku, gdy zbyt gęsta konsystencja zaprawy nie pozwala na samoczynne zasysanie przez pompę należy zaprawę rozmieszać przy użyciu wolnoobrotowej mieszarki mechanicznej z mieszadłem przeznaczonym do gładzi. W zależności od rodzaju agregatu można dolać od 100 do 400 ml wody na 20 kg gładzi. Dolewanie zbyt dużej ilości wody do zaprawy jest niewskazane, bowiem niekorzystnie zmienia to właściwości zaprawy, w tym również obniża jej przyczepność. Pozostałe etapy pracy należy wykonywać wyżej opisaną metodą szlifowania na sucho lub bezpyłowego wygładzania.

PAKOWANIE I SKŁADOWANIE

Produkt pakowany jest w plastikowe wiadra 20, 5 i 1,5 kg. UWAGA: Produkt należy przechowywać i transportować w temperaturze od O° do +40°C. Składowanie lub transport w niewłaściwych warunkach może doprowadzić do rozwarstwienia lub zgranulowania zaprawy. Jeżeli do tego dojdzie, zaprawa nadal zachowuje swoje właściwości w zakresie wymogów normowych, jednak dla zachowania komfortu pracy konieczne jest jej wymieszanie przed zastosowaniem. UWAGA: Spiętrzanie palet jest zabronione. Nieprzestrzeganie tego zakazu grozi utratą sztywności wiader, przewróceniem się spiętrzonych palet i w konsekwencji narażeniem towaru na zniszczenie, a przebywających w pobliżu ludzi na utratę życia

GWARANCJE

Produkt zachowuje swoje właściwości i zgodność z normą europejską EN 15824:2010 i EN 13963:2014-10 Typ 2A przez okres do 12 miesięcy od daty produkcji, o ile jest poprawnie składowany i przechowywany. Produkt posiada Deklaracje Właściwości Użytkowych oraz Atest Państwowego Zakładu Higieny.

Dane techniczne

Konsystencja tiksotropowa pasta
SUPER FINISZ Dv-20 EN 13963:2005; EN 13963:2005+AC:2006; EN 15824:2017
Przyczepność do podłoża ≥ 0,4 MPa
Reakcja na ogień Klasa A2 – s1, d0
Wydajność: ok. 1 kg/m2 przy warstwie 0,5 mm
Maksymalna grubość jednej warstwy 3 mm
Ciężar właściwy 1,65 – 1,75 kg/l
Temperatura aplikacji od +10°C do +40°Cie ręczne