Gips szpachlowy Gs-3

jest suchą mieszanką gipsową do zastosowań wewnętrznych przewidzianą do samodzielnego przygotowania bezpośrednio przed zastosowaniem poprzez wymieszanie z wodą.

Karta techniczna

kliknij aby pobrać

atest pzh

kliknij aby pobrać

Łączenie płyt gipsowo-kartonowych z taśmą wzmacniającą
Wypełnianie ubytków i pęknięć w tynkach
Zatapianie narożników

odcień bieli

wytrzymałość

elastyczność

PRZEZNACZENIE

Produkt służy do wykonywania wewnętrznych gładzi gipsowych pod powłoki malarskie i tapety. Przewidziany jest do stosowania w technologii szlifowania nierówności na sucho. Służy również do wypełniania ubytków i pęknięć w tynkach. 

PRZECIWWSKAZANIA

Produktu nie należy stosować na metale, szkło, tworzywa sztuczne, materiały drewnopochodne, na bardzo gładkie prefabrykaty betonowe oraz do montażu i łączenia płyt gipsowo-kartonowych. Niewskazane jest również stosowanie go na podłoża zawilgocone, objęte korozją biologiczną oraz takie, w których nie zakończyły się procesy wiązania innych spoiw mineralnych. Niezalecane jest stosowanie produktu w miejscach podlegających stałemu zawilgoceniu oraz w pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza na stałe przekracza 70%. Okresowa zwiększona wilgotność w kuchniach i łazienkach nie jest szkodliwa.

WŁAŚCIWOŚCI

Kolor Jasnoszary

Czas wiązania

Czas wiązania, czyli czas przydatności do użycia od momentu zmieszania z wodą, zależy od temperatury otoczenia oraz ilości wody użytej do zarobienia zaprawy. W temperaturze +20°C i przy stosunku wody do spoiwa 1:2 czas wiązania wynosi około 60 min. Niższa temperatura oraz większa ilość wody zarobowej wydłuża czas wiązania, natomiast wyższa temperatura oraz mniejsza ilość wody czas wiązania skraca. W temperaturze poniżej +5°C reakcja wiązania niemal całkowicie ustaje.

Czas otwarty pracy

Czas otwarty pracy, czyli możliwość wyrównywania i poprawiania zaprawy nałożonej na podłoże uzależniony jest od chłonności podłoża oraz grubości nałożonej warstwy – wynosi średnio około 15 min. Gdy warstwa gładzi jest cienka, a podłoże bardzo chłonne czas ten może skrócić się do 2-3 min., natomiast w przypadku kilkumilimetrowej warstwy nałożonej na niechłonne podłoże czas otwarty pracy wydłuża się praktycznie do momentu rozpoczęcia reakcji wiązania.

Czas wysychania

Czas wysychania związanego produktu zależy od grubości warstwy, temperatury otoczenia oraz warunków przewietrzania. Warstwa grubości 1 mm w wentylowanych pomieszczeniach przy temp. +20°C wysycha w ciągu 2-3 godzin. Gdy warstwa gładzi ma kilka milimetrów, a temperatura otoczenia jest niska, czas ten może przedłużyć się do kilku dni. W skrajnych przypadkach przy braku wentylacji i wysokiej wilgotności powietrza gładź nie wysycha w ogóle.

Wytrzymałość

Produkt uzyskuje pełną wytrzymałość i przyczepność dopiero po prawidłowym zakończeniu procesu wiązania i całkowitym wyschnięciu zaprawy. Zaprawa zanim wyschnie może być miękka i sprawiać wrażenie nie w pełni związanej. Podobnie jak wszystkie spoiwa gipsowe, związana zaprawa, ale jeszcze mokra ma ok. 30% wytrzymałości osiąganej po wyschnięciu. Podczas wiązania i wysychania gładź nie kurczy się.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

W przypadku spoinowania płyt kartonowo-gipsowych przed rozpoczęciem prac Gips Szpachlowy, stosowany zgodnie z przeznaczeniem, nie wymaga żadnych zabiegów związanych z przygotowaniem podłoża.  W przypadku uzupełniania ubytków i innych prac remontowych przed przystąpieniem do pracy należy usunąć pył, obsypujące się stare warstwy oraz nietrwałe powłoki malarskie, jak farba wapienna czy klejowa. Brud, tłuszcz oraz sadzę należy zmyć wodą pod ciśnieniem lub detergentami. Produkt należy nakładać wyłącznie na podłoże trwałe, czyste i suche.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Do zarobienia zaprawy należy używać wyłącznie czystej wody, najlepiej pitnej, o temperaturze od +5 do +30°C w proporcjach 0,4 l wody na 1 kg spoiwa. Zaprawę można mieszać ręcznie lub mechanicznie używając wolnoobrotowej mieszarki mechanicznej z mieszadłem przeznaczonym do gładzi gipsowych. W przypadku ręcznego mieszania suchy produkt należy wsypywać do wody, tak aby porcje produktu same namakały i opadały na dno. Czynność należy kontynuować, aż do wchłonięcia całej wody. Po dokładnym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia. W przypadku mieszania mechanicznego, suchy produkt należy jednorazowo wsypać do odmierzonej ilości wody i nie czekając, aż namoknie, dokładnie wymieszać do uzyskania jednorodnej masy. Na początku mieszania zaprawa jest rzadsza, co ułatwia mieszanie. Po około 1 min. od momentu wsypania produktu do wody zaczyn gęstnieje. Po dalszych 2-3 min. gęstość zaprawy osiąga ostateczną konsystencję. W przypadku otrzymania zbyt rzadkiej lub zbyt gęstej zaprawy należy dodać odpowiednią ilość suchego produktu lub wody i ponownie wymieszać. Czynność korygowania gęstości można przeprowadzić najwyżej w ciągu pierwszych 10 minut. Zaprawę należy przygotowywać wyłącznie w nierdzewnych naczyniach pozbawionych resztek związanego gipsu.

TECHNOLOGIA PRACY

Spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych z taśmą wzmacniającą

Przy spoinowaniu płyt gipsowo-kartonowych niezbędne jest zatopienie w pierwszej warstwie spoiny taśmy wzmacniającej. Taśmą należy również wzmacniać styki płyt z innymi sąsiadującymi powierzchniami. Po związaniu pierwszej, nośnej warstwy nakłada się drugą w celu wygładzenia powierzchni. Jako ostatnią nakłada się wartwę wykończeniową np. gładź gipsową Megaron Gt-120 lub Gs-1.

Uzupełnianie ubytków i pęknięć w tynkach mineralnych

Naprawę powierzchni należy wykonywać miejscowo, wciskając masę w miejsce ubytku, dostosowując jej grubość do głębokości ubytku lub pęknięcia. Po związaniu wygładzić rzadszą zaprawą lub gładzią gipsową np. Megaron Gt-120 lub Gs-1. UWAGA: Przy nakładaniu warstw cieńszych niż 1 mm zachodzi ryzyko odparowania wody zanim zakończy się reakcja wiązania, a co za tym idzie gładź nie uzyska właściwości nośnych. Do wszelkich mokrych prac należy używać czystych narzędzi z nierdzewnej stali. Mokre prace należy wykonywać w temperaturze od +5 do +30°C.

PAKOWANIE I SKŁADOWANIE

Produkt pakowany jest w opakowania 20 kg w trzywarstwowe papierowe worki wentylowe z jedną warstwą przeciwwilgociową. Należy go przechowywać w suchych warunkach i w nieotwartych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze od 0 do +40°C. Palety można składować jedną na drugą maksymalnie w trzech warstwach.

GWARANCJE

Produkt zachowuje swoje właściwości i zgodność z normą europejską PN-EN 13963:2014 przez okres do 12 miesięcy od daty produkcji, o ile jest poprawnie składowany i przechowywany. Produkt posiada Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Atest Państwowego Zakładu Higieny.

Dane techniczne

Początek wiązania 60 min.
Zawartość spoiwa gipsowego mniej niż 50 % masy
Wytrzymałość na zginanie ≥ 1,0 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 2,0 N/mm²
Przyczepność do płyty g-k > 0,25 N/mm²
Wagowe proporcje wody do produktu 0,4:1
Zużycie ok. 0,5kg/mb spoiny
Zgodność z normą europejską EN 13963
Temperatura aplikacji od +5° do +30°C