relacje inwestorskie

akcjonariat

  • Piotr Sikora 42,66% 42,66%
  • Andrzej Zdanowski 21,30% 21,30%
  • Kasper Zaziemski 6,15% 6,15%
  • Kajetan Zaziemski 6,11% 6,11%
  • Kornel Zaziemski 6,11% 6,11%
  • Mariusz Sikora 5,19% 5,19%
  • Adam Sikora 3,97% 3,97%
  • pozostali 8,51% 8,51%
AKCJONARIUSZ liczba akcji udział w kapitale liczba głosów udział w głosach
Piotr Sikora 1 151 821 42,66 % 2 106 821 43,89 %
Andrzej Zdanowski 575 000 21,30 % 1 025 000 21,35 %
Kasper Zaziemski 166 110 6,15% 331 110 6,90%
Kajetan Zaziemski 165 000 6,11% 330 000 6,88%
Kornel Zaziemski 165 000 6,11% 330 000 6,88%
Mariusz Sikora 140 000 5,19% 280 000 5,83%
Adam Sikora 107 299 3,97% 167 299 3,49%
pozostali 229 770 8,51 % 229 770 4,78 %
ŁĄCZNIE 2 700 000 100% 4 800 000 100%

Kapitał zakładowy Emitenta tworzą akcje:

2 100 000 serii A

400 000 serii B

200 000 serii C

relacje inwestorskie

władze spółki

skład zarządu

Piotr Sikora

Piotr Sikora

Prezes Zarządu

 

Pan Piotr Sikora posiada wykształcenie wyższe techniczne. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. W roku 1985 ukończył kierunek architektura i uzyskał tytuł magistra inżyniera architekta. Od początku istnienia do końca sierpnia 2015r., zarządzał firmą Megaron S.A. W okresie od 01 września do 21 listopada 2015r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Megaron S.A. Od 21 listopada 2015r. do dnia dzisiejszego ponownie zarządza firmą Megaron S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Sikora nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.   

Mariusz Sikora

Mariusz Sikora

Członek Zarządu

 

Pan Mariusz Sikora posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. W 2010 roku ukończył studia magisterskie na kierunkach finanse i bankowość oraz stosunki międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej, natomiast w 2011 roku studia magisterskie na kierunku filozofia na Uniwersytecie Warszawskim. W okresie od czerwca do grudnia 2011 roku pełnił obowiązki księgowego w Prologistics Sp. z o. o., gdzie zajmował się m.in. przeprowadzaniem analiz rentowności sprzedaży, nadzorem nad saldami kont oraz dekretowaniem i księgowaniem dokumentów. Od stycznia 2012 roku do marca 2014 roku działał w strukturach Financial Management Services Sp. z o. o., początkowo jako młodszy analityk, a następnie jako analityk – specjalista i realizował zadania z zakresu obsługi księgowej klientów, wsparcia przy sporządzaniu opinii biegłych sądowych, biznes planów, analiz podatkowych oraz wycen przedsiębiorstw. Od kwietnia 2014 roku do maja 2016 roku był zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. księgowo-podatkowych w ECDDP Audyt Sp. z o. o. Do jego obowiązków należał wtedy, m.in. udział w badaniach rocznych sprawozdań finansowych oraz obsługa księgowa klientów spółki. Od lutego do października 2017 roku pracował w Eurographic Group Sp. z o. o. na stanowisku księgowego. W tym czasie zajmował się sprawowaniem nadzoru nad księgowością spółki, optymalizowaniem procesów księgowych, rachunkowych oraz funkcjonowania systemu magazynowego. Od czerwca 2014 r. do sierpnia 2019 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Megaron S.A., natomiast od sierpnia 2019 r. był zatrudniony w Megaron S.A. na stanowisku Dyrektora Finansowego. W tym czasie kierował działami: księgowym, finansowym, administracji oraz działem kadr i odpowiadał m.in. za kształtowanie polityki finansowej spółki, proces budżetowania, prognozowania wyników finansowych oraz pozyskiwanie źródeł finansowania zewnętrznego. Od 5 lipca 2021 roku pełni funkcję Członka Zarządu Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mariusz Sikora nigdy nie był skazany za przestępstwa, oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Kasper Zaziemski

Kasper Zaziemski

Członek Zarządu

 

Pan Kasper Zaziemski jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, gdzie otrzymał tytuł zawodowy inżyniera architekta. W latach 2010-2020 ukończył kilkanaście kursów fotograficznych i grafiki komputerowej, zdobywając tym samym szeroką wiedzę techniczną z zakresu sztuk wizualnych w mediach cyfrowych. W latach 2008-2016 pełnił role koordynatorskie w organizacji ponad 20 imprez masowych o tematyce popkulturowej, zdobywając tym samym cenne doświadczenie w zarządzaniu ludźmi. W trakcie studiów wielokrotnie wykonywał prace graficzne na zlecenie Megaron S.A. tworząc tym samym kilkadziesiąt projektów grafiki użytkowej dla firmy. W latach 2017-2018 na zlecenie Megaron S.A. projektował modułowy budynek laboratorium kontenerowego, następnie w 2018 roku pełnił rolę kierownika projektu budowy nowego laboratorium, sprawując tym samym nadzór autorski. W 2018 roku kierował pracą Działu Marketingu Megaron S.A. w randze kierownika. Następnie, jako Kierownik Projektów Informatycznych, nadzorował i kierował pracami nad poprawą funkcjonalności systemów informatycznych firmy. W marcu 2020 roku objął stanowisko Dyrektora Oferty zarządzając rozwojem nowych produktów Spółki, prowadzonymi działaniami marketingowymi i wizerunkowymi oraz rozwiązaniami informatycznymi kierując Działem Badań i Rozwoju, Działem Marketingu oraz Zespołem Programistów. Od 5 lipca 2021 roku pełni funkcję Członka Zarządu Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Kasper Zaziemski nigdy nie był skazany za przestępstwa, oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

skład rady nadzorczej, skład komitetu audytu

Andrzej Malec

Andrzej Malec

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Pan Andrzej Malec ukończył studia magisterskie w zakresie filozofii ze specjalizacją w logice na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym im. Łomonosowa (1991), studia magisterskie w zakresie prawa na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Prawa w Białymstoku, 1993), a także studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie (2004). Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał na Uniwersytecie Łódzkim, na podstawie rozprawy poświęconej teorii definicji prawniczej (2000). Ukończył także kursy zawodowe w zakresie rachunkowości (PSR – 1995, MSR – 2002, MSSF – 2006). Uzyskał świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe (1995) oraz uprawnienia doradcy podatkowego (1998), a także zdał egzamin radcowski (2017). W latach 1993-1996 był głównym księgowym i dyrektorem ds. ekonomiczno-prawnych w biznesie rodzinnym. W latach 1996-2000 był dyrektorem ds. finansowych i prawnych w BOS S.A. z siedzibą w Białymstoku. W latach 2000-2005 prowadził centrum usług wspólnych świadczące usługi głównie na rzecz dwóch grup kapitałowych: BOS S.A. z siedzibą w Białymstoku oraz MISPOL S.A. z siedzibą w Suwałkach. Od 2006 roku jest partnerem w firmie prawniczej „Kochański & Partners” sp. kom. z siedzibą w Warszawie. W latach 2014-2015 był także rektorem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Niezależnie, doradza też zarządom spółek i zasiada w radach nadzorczych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Malec nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Andrzej Malec spełnia wymogi dla członków komitetu audytu określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym oraz oświadczył, że nie istnieją rzeczywiste i istotne powiązania jego osoby z akcjonariuszem Spółki Megaron S.A. posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, zgodnie z pkt. 4.9.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

 

Iwona Kowalczyk

Iwona Kowalczyk

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

 

Pani Iwona Kowalczyk posiada wykształcenie wyższe oraz uprawnienia biegłego rewidenta. Jest absolwentką Wydziału Matematyczno – Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, który ukończyła w roku 1990 na kierunku matematyki o specjalności nauczycielskiej. W 1999 roku uzyskała uprawnienia biegłego rewidenta. Lata 90-te były okresem zdobywania przez wiedzy księgowej i doświadczenia zawodowego (Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Szczecinie, CORSO Computers J.Biardzki, Telewizja Polska S.A. Oddział w Szczecinie, MORPOL sp. z o.o., Euro – Industry sp. z o.o, Kancelaria Biegłych Rewidentów PROFIT sp. z o.o.). Od momentu uzyskania uprawnień audytorskich (1999) Pani Iwona Kowlaczyk prowadzi własną działalność gospodarczą, w ramach której przeprowadza badania sprawozdań finansowych, świadczy usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradztwa i konsultacji z zakresu rachunkowości i podatków. Ponadto Pani Iwona jest wykładowcą rachunkowości w toku szkoleń Certyfikacji Zawodu Księgowego w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, na studiach podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, jak również w innych ośrodkach szkoleniowych. Jest współautorką podręcznika i zbioru zadań z rachunkowości, wydanego przez Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP oraz artykułów w miesięczniku Rachunkowość. Współuczestniczyła w opracowaniu Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów i produktów gotowych (ogłoszonego w 2016 roku). Od 2019 pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej MEGARON SA. (jedna kadencja).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Iwona Kowalczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Iwona Kowalczyk nie spełnia wymogów dla członków komitetu audytu określonych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym oraz oświadczyła, że nie istnieją rzeczywiste i istotne powiązania jej osoby z akcjonariuszem Spółki Megaron S.A. posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, zgodnie z pkt. 4.9.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Arkadiusz Mielczarek

Arkadiusz Mielczarek

Członek Rady Nadzorczej

 

Pan Arkadiusz Mielczarek posiada wykształcenie wyższe socjologiczne. Jest absolwentem Wydziału Socjologii i nauk społecznych na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie. Pracował na stanowisku: Dyrektora oddziału Instytutu Promocji w Warszawie (1999-2001), specjalisty ds. funduszy UE oraz zastępcy Dyrektora w Instytucie Rozwoju Regionalnego w Szczecinie (2001-2005), Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego OHP w Szczecinie (2005-2006), Dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Szczecinie (2006-2009) i Kierownika Zespołu w Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Szczecinie (2012-2014). W latach 2008-2016 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa dotyczącego pozyskiwania środków na działalność JST, NGO’S oraz MSP. Obecnie jest zatrudniony w Zachodniopomorskiej Grupie Doradczej Sp. z o.o. w Szczecinie na stanowisku Menadżera ds. projektów. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki „Portowiec” (lata 2009-2010), był współtwórcą Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Aktywności Zawodowej oraz Fundacji Instytut Spraw Społeczno – Gospodarczych, w której do dnia dzisiejszego pełni funkcję Wiceprezesa ds. Społecznych. W latach 2005-2006 pełnił funkcję Sekretarza Parlamentarnego Zespołu ds. Absorpcji Funduszu Unijnych. Arkadiusz Mielczarek ma bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych, zarządzania projektami i prowadzeniu szkoleń w tym zakresie (20 lat działalności) potwierdzone certyfikatem IPMA. Od 2012 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej MEGARON SA. (trzy kadencje).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Arkadiusz Mielczarek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Arkadiusz Mielczarek spełnia wymogi dla członków komitetu audytu określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym oraz oświadczył, że nie istnieją rzeczywiste i istotne powiązania jego osoby z akcjonariuszem Spółki Megaron S.A. posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, zgodnie z pkt. 4.9.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Adam Krawiec

Adam Krawiec

Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

 

Pan Adam Krawiec posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. W 2012 roku ukończył studia wyższe na wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ze specjalizacją finanse i rachunkowość. W 2016 roku ukończył studia podyplomowe w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. W 2019 roku uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta (nr 13622). Swoją całą karierę zawodową zdobywał w działach księgowych audytu oraz finansów (na różnych stanowiskach od Specjalisty do Prezesa Zarządu). Pierwszą pracę rozpoczął na drugim roku studiów dziennych w dziale księgowości Agencji Detektywistycznej Renoma Sp. z o.o. (10.2008-09.2012). Na ostatnim roku studiów rozpoczął praktykę w dziale audytu w międzynarodowej firmie doradczej KPMG którą po studiach kontynuował jako Asystent w dziale audytu (10.2011-05.2013). W okresie od sierpnia 2013 do maja 2016 pracował jako Z-ca Głównego Księgowego a następnie na stanowisku Dyrektora Ekonomicznego w firmie MOJ S.A. notowanej na GPW. Następnie w czerwcu 2016 roku przeszedł do Spółki matki na stanowisko Z-cy Dyrektora Finansowego w Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. również notowanej na GPW. Dodatkowo we wrześniu 2014 roku rozpoczął aplikację na Biegłego Rewidenta w firmie audytorskiej MW Rafin Sp. z o.o. Sp. k. którą zakończył w lutym 2017 roku. Od czerwca 2017 do dnia obecnego, łącząc pasję z pracą objął funkcję Kierownika Finansowego a następnie Dyrektora Finansowego w klubie sportowym Ruch Chorzów S.A. notowanym na rynku NewConnect. Od stycznia 2018 roku do marca 2021 roku pełnił funkcję Wiceprezesa oraz Prezesa Zarządu Spółki świadczącej usługi księgowe dla Spółek z Grupy Kapitałowej Fasing oraz firm zewnętrznych spoza Grupy. W okresie października 2020 r. do czerwca 2021 r. obejmował funkcję Wiceprezesa Spółki Idea98 Sp. z o.o. (dwa zakłady ciepłownicze). Jednocześnie od października 2020 roku do dnia dzisiejszego pełni funkcję Wiceprezesa Spółki Ciepłownia Siemianowice Sp. z o.o. (jeden zakład ciepłowniczy). W 2020 roku został powołany do Rady Nadzorczej Parku Śląskiego S.A. w którym aktualnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego. W okresie od czerwca 2021 r. do czerwca 2022 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Komitetu Audytu w Grupie Kapitałowej FASING S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Adam Krawiec nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Adam Krawiec spełnia wymogi dla członków komitetu audytu określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym oraz oświadczył, że nie istnieją rzeczywiste i istotne powiązania jego osoby z akcjonariuszem Spółki Megaron S.A. posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, zgodnie z pkt. 4.9.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Artur Gibas

Artur Gibas

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

 

Pan Artur Gibas posiada wykształcenie wyższe techniczne. Jest absolwentem Wydziału Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu na kierunku Technologia Drewna. W roku 2001 ukończył  studia w zakresie mechanicznej technologii  drewna  i uzyskał tytuł magistra inżyniera. Kontynuował edukację na studiach podyplomowych na Politechnice Poznańskiej (2006-2007) – Teoria i praktyka zarządzania jakością, oraz na Politechnice Wrocławskiej (2020-2021) – Executive MBA. W latach (2008-2022) odbył szereg kursów i szkoleń potwierdzonych certyfikatami  z zakresu  systemów zapewnienia jakości jak również  lean  management. Pan Artur Gibas jest Dyrektorem produkcji z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym w optymalizacji procesów technologicznych, restrukturyzacji fabryk oraz realizacji projektów wykonawczych w różnych branżach. Posiada praktyczną wiedzę techniczną nabytą przy modernizacji przedsiębiorstw, wdrażaniu lean manufacturing, industry 4.0.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Artur Gibas nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Artur Gibas spełnia wymogi dla członków komitetu audytu określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym oraz oświadczył, że nie istnieją rzeczywiste i istotne powiązania jego osoby z akcjonariuszem Spółki Megaron S.A. posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, zgodnie z pkt. 4.9.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Spółka członkowska SEG

We wrześniu 2021 roku Spółka Megaron S.A. przystąpiła do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG). Jest to dla naszej firmy wyjątkowy zaszczyt. Działalność naszej spółki dobrze się komponuje z ideami promowanymi przez SEG – inwestycje w badania i rozwój, poważne podejście do komunikacji z uczestnikami rynku oraz podejmowanie wielu działań aby dbać o środowisko, m.in. opracowując technologię ponownego wykorzystania materiałów odpadowych w produkcji lekkich materiałów wykończeniowych.

 

relacje inwestorskie

walne zgromadzenia

30.07.2021

Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 lipca 2021r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Pyrzyckiej 3 e,f w Szczecinie.

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce
3. Projekty uchwał
4. Formularz wykonywania prawa głosu

Uchwały podjęte na NWZA w dniu 30 lipca 2021r.

28.04.2021

Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 kwietnia 2021r. na godz. 10:00, w siedzibie Spółki przy ul. Pyrzyckiej 3 e,f w Szczecinie. 

27.02.2015

Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 luty 2015r. na godz. 10:00, w siedzibie Spółki przy ul. Pyrzyckiej 3 e,f w Szczecinie.

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce
3. Projekty uchwał na NWZA 
4. Formularz wykonywania prawa głosu

Uchwały podjęte na NWZA w dniu 27 lutego 2015r.

relacje inwestorskie

Kalendarium publikacji raportów

Kalendarium publikacji raportów i okresów zamkniętych

Lp. Rodzaj
raportu
Data
publikacji raportu
Czas trwania
okresu zamkniętego
1. (R) roczny 2023 25.04.2024 26.03.2024 – 25.04.2024
2. (Q) I kwartał 2024 24.05.2024 24.04.2024 – 24.05.2024
3. (P) półroczny 2024 26.09.2024 27.08.2024 – 26.09.2024
4. (Q) III kwartał 2024 28.11.2024 29.10.2024 – 28.11.2024

relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Raporty bieżące 2022

RB nr 21 z dnia 01.12.2022
Uznanie odpowiedzialności ubezpieczenia należności przez Ubezpieczyciela

RB nr 20 z dnia 31.08.2022
Informacja poufna

RB nr 19 z dnia 16.07.2022
Wybór Członków Komitetu Audytu Megaron S.A.

RB nr 18 z dnia 15.07.2022
Rezygnacja z funkcji Członka Komieteu Audytu Megaron S.A.

RB nr 17 z dnia 28.06.2022 Korekta
Powołanie Członka Rady Nadzorczej  

RB nr 17 z dnia 28.06.2022
Powołanie Członka Rady Nadzorczej  

RB nr 16 z dnia 28.06.2022
Powołanie Członka Rady Nadzorczej  

RB nr 15 z dnia 28.06.2022
Powołanie Członka Rady Nadzorczej  

RB nr 14 z dnia 28.06.2022
Wypłata dywidendy z zysku za rok 2021

RB nr 13 z dnia 28.06.2022
Treść uchwał podjętych i nie podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 28 czerwca 2022r.
załącznik nr 1:  Treść uchwał podjętych przez ZWZ Megaron S.A. w dniu 28.06.2022r.
załącznik nr 2:  Treść uchwał nie podjętych przez ZWZ Megaron S.A. w dniu 28.06.2022r.

RB nr 12 z dnia 28.06.2022
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 28 czerwca 2022r.

RB nr 11 z dnia 27.06.2022
Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego i Członka Komitetu Audytu Megaron S.A.

RB nr 10 z dnia 27.06.2022
Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.

RB nr 9 z dnia 25.06.2022
Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.

RB nr 8 z dnia 23.06.2022
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.

RB nr 7 z dnia 23.06.2022
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.

RB nr 6 z dnia 23.06.2022
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.

RB nr 5 z dnia 01.06.2022
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 28 czerwca 2022r.

RB nr 4 z dnia 20.04.2022
Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej   

RB nr 3 z dnia 13.04.2022
Śmierć Członka Rady Nadzorczej   

RB nr 2 z dnia 19.02.2022
Informacja poufna – przerwa w funkcjonowaniu dwóch linii produkcyjnych   

RB nr 1 z dnia 19.01.2022
Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku  

Raporty bieżące 2021

RB nr 18 z dnia 17.12.2021
Informacja poufna – zawarcie umowy kredytowej

B nr 17 z dnia 30.07.2021
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 30 lipca 2021r.
załącznik:  Treść uchwał podjętych przez ZWZ Megaron S.A. w dniu 30.07.2021r.

RB nr 16 z dnia 30.07.2021
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 30 lipca 2021r.

RB nr 15 z dnia 09.07.2021
Rejestracja zmian Statutu Spółki Megaron S.A.
załącznik: Tekst jednolity Statutu Spółki wraz z wykazem zmian w Statucie

RB nr 14 z dnia 05.07.2021
Ustalenie składu osobowego Zarządu i powołanie członków Zarządu Megaron S.A.

RB nr 13 z dnia 04.07.2021
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 30 lipca 2021r.

RB nr 12 z dnia 28.06.2021
Wybór Rady Nadzorczej Megaron S.A.

 

Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021r. oraz zgłoszenie projektu uchwały
załącznik: Treść projektu uchwały dołączona do żądania akcjonariusza

RB nr 7 z dnia 01.06.2021
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 28 czerwca 2021r.

RB nr 6 z dnia 10.05.2021
Rejestracja zmian Statutu Spółki Megaron S.A.
załącznik: Tekst jednolity Statutu Spółki wraz z wykazem zmian w Statucie

RB nr 5 z dnia 28.04.2021
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 28 kwietnia 2021r.
załącznik:  Treść uchwał podjętych przez NWZ Megaron S.A. w dniu 28.04.2021r.

RB nr 4 z dnia 28.04.2021
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 28 kwietnia 2021r.

Raporty bieżące 2020

Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Megaron S.A.

RB nr 18 z dnia 16.10.2020 korekta
Zmiana stanu posiadania

załącznik: Treść zawiadomienia

RB nr 17 z dnia 16.10.2020 korekta
Zmiana stanu posiadania

załącznik: Treść zawiadomienia

RB nr 19 z dnia 16.10.2020
Notyfikacja o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

załącznik: Treść zawiadomienia

RB nr 18 z dnia 16.10.2020
Zmiana stanu posiadania

załącznik: Treść zawiadomienia

RB nr 17 z dnia 16.10.2020
Zmiana stanu posiadania

załącznik: Treść zawiadomienia

RB nr 16 z dnia 15.10.2020

Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Megaron S.A.

RB nr 15 z dnia 30.09.2020

Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Megaron S.A.

RB nr 14 z dnia 16.09.2020

Informacja poufna – ustanowienie zastawu na rzeczy ruchomej

RB nr 13 z dnia 24.08.2020 korekta

Rejestracja zmian Statutu Spółki Megaron S.A.
załącznik: Tekst jednolity Statutu Spółki wraz z wykazem zmian w Statucie


R
B nr 11 z dnia 29.06.2020

Powołanie Prezesa Zarządu Megaron S.A.

RB nr 9 z dnia 09.06.2020 korekta
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 29 czerwca 2020r.
załącznik: treść projektów uchwał na ZWZ w dniu 29.06.2020r.

RB nr 9 z dnia 08.06.2020
Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020r. oraz zgłoszenie projektów uchwał
załącznik: treść projektów uchwał dołączonych do żądania akcjonariusza

RB nr 8 z dnia 02.06.2020
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 29 czerwca 2020r.

RB nr 7 z dnia 28.05.2020
Informacja poufna – otrzymanie subwencji finansowej w ramach programu „Tarcza Finanowa PFR dla Małych i Średnich Firm”

RB nr 6 z dnia 20.04.2020
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r. oraz raportu okresowego za I kwartał 2020 r.

RB nr 5 z dnia 20.04.2020
Informacja poufna – zawarcie aneksów do umów kredytowych

RB nr 4 z dnia 01.04.2020
Informacja dotycząca wpływu skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność Emitenta

RB nr 3 z dnia 24.02.2020
Powołanie Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Megaron S.A.

RB nr 2 z dnia 24.02.2020
Odwołanie Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Megaron S.A.

RB nr 1 z dnia 29.01.2020
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 

 

Raporty bieżące 2019

RB nr 18 z dnia 03.09.2019
Powołanie Członka Komitetu Audytu

RB nr 17 z dnia 03.09.2019
Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.

RB nr 16 z dnia 12.08.2019
Rezygnacja z funkcji Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Megaron S.A.


R
B nr 12 z dnia 28.06.2019

Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 28 czerwca 2019r.

RB nr 8 z dnia 07.06.2019 korekta
Zmiana stanu posiadania

załącznik: Treść zawiadomienia

RB nr 11 z dnia 06.06.2019
Zmiana stanu posiadania

załącznik: Treść zawiadomienia

Raporty bieżące 2017

RB nr 12 z dnia 19.10.2017
Powołanie Komitetu Audytu

RB nr 11 z dnia 13.06.2017
Powołanie Prezesa Zarządu Megaron S.A.

RB nr 10 z dnia 13.06.2017
Wypłata dywidendy uzyskanej z kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki z a rok obrotowy 2008, 2009 i 2011

RB nr 9 z dnia 13.06.2017
Wypłata dywidendy z zysku za rok 2016

RB nr 8 z dnia 13.06.2017
Treść uchwal podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 13 czerwca 2017r.
załącznik: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Megaron S.A. w dniu 13.06.2017r.

RB nr 7 z dnia 13.06.2017
Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 13 czerwca 2017r.

RB nr 6 z dnia 30.05.2017
Umowa znacząca

RB nr 4 K z dnia 29.05.2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 13 czerwca 2017r. – korekta
załącznik: Projekty uchwał na ZWZ w dniu 13.06.2017r.

RB nr 5 z dnia 23.05.2017
Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2017r. oraz zgłoszenie projektów uchwał
załącznik: treść projektów uchwał dołączonych do żądania akcjonariusza

RB nr 4 z dnia 17.05.2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 13 czerwca 2017r.

RB nr 3 z dnia 12.05.2017
Wybór biegłego rewidenta

RB nr 2 z dnia 12.05.2017
Informacja o pozytywnej opinii Rady Nadzorczej co do deklarowanej dywidendy z podziału zysku za rok 2016

RB nr 1 z dnia 25.01.2017
Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r

Raporty bieżące 2016

RB nr 15 z dnia 16.12.2016
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2016

RB nr 14 z dnia 08.12.2016
Wniosek Zarządu Megaron S.A. o wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2016

RB nr 13 z dnia 07.10.2016
Rejestracja zmian Statutu Spółki

załącznik: Tekst jednolity Statutu Spółki wraz z wykazem zmian w Statucie

RB nr 12 z dnia 21.06.2016
Treść uchwal podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 21 czerwca 2016r.
załącznik: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Megaron S.A. w dniu 21.06.2016r.

RB nr 11 z dnia 21.06.2016
Wypłata dywidendy z zysku za rok 2015

RB nr 10 z dnia 21.06.2016
Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 21 czerwca 2016r.

RB nr 8 K z dnia 17.06.2016
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 21 czerwca 2016r. – korekta
załącznik: projekty uchwał na ZWZ Spółki w dniu 21 czerwca 2016r.

RB nr 9 z dnia 31.05.2016
Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2016r. oraz zgłoszenie projektu uchwały
załącznik: Projekt uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

RB nr 8 z dnia 25.05.2016
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 21 czerwca 2016r.

RB nr 7 z dnia 24.05.2016
Wybór biegłego rewidenta

RB nr 6 z dnia 24.05.2016
Informacja o pozytywnej opinii Rady Nadzorczej co do deklarowanej dywidendy z podziału zysku za 2015r

RB nr 5 z dnia 19.05.2016
Informacja o deklarowanej dywidendzie z podziału zysku za 2015r

RB nr 4 z dnia 29.04.2016
Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej

RB nr 3 z dnia 19.02.2016
Rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu Megaron S.A. i określenie liczby członków Zarządu Spółki

RB nr 2 z dnia 19.02.2016
Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.

RB nr 1 z dnia 15.01.2016
Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r

Raporty bieżące 2015

RB nr 31 z dnia 20.11.2015
Powołanie Wiceprezesa Zarządu Megaron S.A.

RB nr 30 z dnia 20.11.2015
Powołanie Prezesa Zarządu Megaron S.A.

RB nr 29 z dnia 20.11.2015
Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.

RB nr 28 z dnia 20.11.2015
Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu Megaron S.A.

RB nr 27 z dnia 20.11.2015
Rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu Megaron S.A.

RB nr 26 z dnia 20.11.2015
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2015

RB nr 25 z dnia 20.11.2015
Zatwierdzenie wyniku finansowego Spółki za III kwartał 2015r., oraz aktualny plan dywidendy za 2015r.

RB nr 24 z dnia 02.11.2015
Wniosek Zarządu Megaron S.A. o wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2015

RB nr 23 z dnia 02.11.2015
Rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu Megaron S.A.

RB nr 22 z dnia 26.09.2015
Zatwierdzenie wyniku finansowego Spółki za II kwartał 2015 r oraz aktualny plan dywidendy za 2015r.

RB nr 21 z dnia 17.07.2015
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.

RB nr 20 z dnia 17.07.2015
Powołanie Prezesa Zarządu Megaron S.A.

RB nr 19 z dnia 17.07.2015
Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.

RB nr 18 z dnia 17.07.2015
Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu Megaron S.A.

RB nr 17 z dnia 01.07.2015
Wybór Rady Nadzorczej Megaron S.A.

RB nr 16 z dnia 29.06.2015
Wypłata dywidendy z zysku za rok 2014

RB nr 15 z dnia 29.06.2015
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A w dniu 29 czerwca 2015r.
załącznik: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A w dniu 29 czerwca 2015r.

RB nr 14 z dnia 29.06.2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 29 czerwca 2015r.

RB nr 13 z dnia 25.06.2015
Nabycie akcji spółki Megaron S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządu Emitenta

RB nr 12 z dnia 18.06.2015 korekta
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 29 czerwca 2015r. – korekta
załącznik: Ogłoszenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 29 czerwca 2015r.

RB nr 12 z dnia 03.06.2015
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEGARON S.A. w dniu 29 czerwca 2015r.

RB nr 11 z dnia 29.05.2015
Informacja o pozytywnej opinii Rady Nadzorczej co do deklarowanej dywidendy z podziału zysku za rok 2014

RB nr 10 z dnia 29.05.2015
Wybór biegłego rewidenta

RB nr 9 z dnia 21.05.2015
Informacja o deklarowanej dywidendzie z podziału zysku za rok 2014

RB nr 8 z dnia 19.05.2015 korekta
Określenie liczby członków Zarządu i powołanie Wiceprezesa Zarządu Megaron S.A. – korekta

RB nr 8 z dnia 27.03.2015
Określenie liczby członków Zarządu i powołanie Wiceprezesa Zarządu Megaron S.A.

RB nr 7 z dnia 16.03.2015
Rejestracja zmian Statutu Spółki Megaron S.A.
załącznik: STATUT Megaron S.A. tekst jednolity wraz z wykazem zmian

RB nr 6 z dnia 27.02.2015
Treść uchwał podjętych przez NWZ Megaron S. A. w dniu 27 lutego 2015 r.
załącznik: Treść uchwał podjętych przez NWZ Megaron S. A. w dniu 27 lutego 2015 r.

RB nr 5 z dnia 27.02.2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 27 lutego 2015 r.

RB nr 4 z dnia 28.01.2015
Zamiar dokonania zmian w Statucie MEGARON S.A.

RB nr 3 z dnia 27.01.2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEGARON S.A. na dzień 27 lutego 2015 r.

RB nr 02 z dnia 09.01.2015
Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r.

RB nr 01 z dnia 08.01.2015
Wykaz informacji przekazanych do publicznej informacji w 2014 r.

Raporty bieżące 2014

RB nr 30 z dnia 19.12.2014
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014

RB nr 29 z dnia 16.12.2014
Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej

RB nr 28 z dnia 05.12.2014
Wniosek Zarządu Megaron S.A. o wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014

RB nr 27 z dnia 23.07.2014
Rezygnacja z publikowania miesięcznych szacunkowych wyników sprzedaży Megaron S.A.

RB nr 26 z dnia 10.07.2014
Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. w czerwcu 2014 r.
załącznik: Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. w czerwcu 2014 r. oraz w okresie I-VI 2014 r.

RB nr 25 z dnia 13.06.2014
Określenie liczby członków Zarządu i powołanie Prezesa Zarządu Megaron S.A. trzeciej kadencji

RB nr 24 z dnia 13.06.2014
Powołanie nowego członka do składu Rady Nadzorczej Megaron S.A.

RB nr 23 z dnia 13.06.2014
Wypłata dywidendy z zysku za 2013 r.

RB nr 22/K z dnia 13.06.2014
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 13 czerwca 2014 r. (korekta)

RB nr 22 z dnia 13.06.2014
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 13 czerwca 2014 r.

RB nr 21 z dnia 13.06.2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 13 czerwca 2013 r.

RB nr 20 z dnia 12.06.2014
Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. w maju 2014 r.
załącznik: Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. w maju 2014 r. oraz w okresie I-V 2014 r.

RB nr 19/K z dnia 10.06.2014
Rejestracja zmian Statutu Spółki Megaron S.A. (korekta)

RB nr 19 z dnia 9.06.2014
Rejestracja zmian Statutu Spółki Megaron S.A.

RB nr 18 z dnia 16.05.2014
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Megaron S.A. na dzień 13 czerwca 2014 r.

RB nr 17 z dnia 16.05.2014
Rezygnacja z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

RB nr 16 z dnia 16.05.2014
Wybór biegłego rewidenta

RB nr 15 z dnia 16.05.2014
Informacja o pozytywnej opinii Rady Nadzorczej co do deklarowanej dywidendy z podziału zysku za rok 2013

RB nr 14 z dnia 9.05.2014
Informacja o deklarowanej dywidendzie z podziału zysku za 2013 r.

RB nr 13 z dnia 9.05.2014
Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. w kwietniu 2014 r.
załącznik: Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. w kwietniu 2014 r. oraz w okresie I-IV 2014 r.

RB nr 12 z dnia 18.04.2014
Treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 18 kwietnia 2014 r.

RB nr 11 z dnia 18.04.2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 18 czerwca 2014 r.

RB nr 10 z dnia 10.04.2014
Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. w marcu 2014 r.
załącznik: Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. w marcu 2014 r. oraz w okresie I-III 2014 r.

RB nr 9 z dnia 21.03.2014
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Megaron S.A. na dzień 18 kwietnia 2014r.

RB nr 8 z dnia 6.03.2014 r.
Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. w lutym 2014r.
załącznik: Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. w lutym 2014 r. oraz w okresie I-II 2014r.

RB nr 7 z dnia 21.02.2014 r.
Zmiana terminu publikacji raportu za IV kwartał 2013r.

RB nr 6 z dnia 07.02.2014 r.
Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. w styczniu 2014r.
załącznik: Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. w styczniu 2014 r. oraz w styczniu 2013 r.

RB nr 5 z dnia 30.01.2014 r.
Terminy publikacji raportów finansowych w 2014 r.

RB nr 4 z dnia 9.01.2014 r.
Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za grudzień 2013 r.

RB nr 3 z dnia 9.01.2014 r.
Uaktualnienie informacji

RB nr 2 z dnia 8.01.2014 r.
Nabycie akcji spółki Megaron S.A. przez osobę wchodząca w skład organu nadzoru Emitenta

RB nr 1 z dnia 7.01.2014 r.
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r.

Raporty bieżące 2013


nr 30 z dnia 20.12.2013

Wykreślenie hipoteki łącznej zwykłej oraz hipoteki umownej łacznej kaucyjnej na nieruchomosci Emitenta

RB nr 29 z dnia 5.12.2013r.
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za listopad 2013r.
załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za listopad 2013r. oraz za okres I-XI 2013r.

RB nr 28 z dnia 4.12.2013
Wykreślenie hipoteki umownej kaucyjnej na nieruchomości Emitenta

RB nr 27 z dnia 8.11.2013r.
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za październik 2013r.
załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za październik 2013r. oraz za okres I-X 2013r.

RB nr 26 z dnia 4.11.2013
Ujawnienie opóźnionej informacji o zawarciu dwóch umów dotyczących kampanii reklamowej.

RB nr 25 z dnia 31.10.2013
Spłata kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski S.A.

RB nr 24 z dnia 18.10.2013
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

RB nr 23 z dnia 4 października 2013r.
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za wrzesień 2013r.
załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za wrzesień 2013r. oraz za okres I-IX 2013r.

RB nr 22 z dnia 31 sierpnia 2013r.
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za sierpień 2013r.
załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za sierpień 2013r. oraz za okres I-VIII 2013r.

RB nr 21 z dnia 26.08.2013
Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2013r.

RB nr 20 z dnia 21.08.2013
Spłata kredytu udzielonego przez Bank Pekao S.A.

RB nr 19 z dnia 07.08.2013
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za lipiec 2013r.
załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za lipiec 2013r. oraz za okres I-VII 2013r.

RB nr 18 z dnia 03.07.2013
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za czerwiec 2013r.
załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za czerwiec 2013r. oraz za okres I-VI 2013r.

RB nr 17 z dnia 26.06.2013
Zawarcie umowy kredytowej

RB nr 16 z dnia 19.06.2013
Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 19 czerwca 2013r.

RB nr 15 z dnia 19.06.2013
Wypłata dywidendy z zysku za rok 2012

RB nr 14 z dnia 07.06.2013
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 19 czerwca 2013r.

RB nr 13 z dnia 07.06.2013
Wybór biegłego rewidenta do wykonania przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013r.

RB nr 12 z dnia 04.06.2013
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za maj 2013r.
załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za maj 2013r. oraz za okres I-V 2013r.

RB nr 11 z dnia 22.05.2013
Informacja o deklarowanej dywidendzie z podziału zysku za rok 2012

RB nr 10 z dnia 23.05.2013
Korekta raportu rocznego za rok 2012 – zmiana w raporcie i opinii biegłego rewidenta

RB nr 9 z dnia 22.05.2013
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 19 czerwca 2013r.

RB nr 8 z dnia 22.05.2013
Informacja o deklarowanej dywidendzie z podziału zysku za rok 2012

RB nr 7 z dnia 07.05.2013
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za kwiecień 2013r.
załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za kwiecień 2013r. oraz za okres I-IV 2013r.

RB nr 6 z dnia 05.04.2013
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za marzec 2013r.
załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za marzec 2013r. oraz za okres I-III 2013r.

RB nr 5 z dnia 05.03.2013
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za luty 2013r.
załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za luty 2013r. oraz za okres I-II 2013r.

RB nr 4 z dnia 05.02.2013
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za styczeń 2013r.
załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za styczeń 2013r.

RB nr 3 z dnia 15.01.2013 – korekta
Korekta raportu bieżącego – Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku

RB nr 3 z dnia 15.01.2013
Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku

RB nr 2 z dnia 03.01.2013
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012r.
załącznik: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012r.

RB nr 1 z dnia 03.01.2013
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za grudzień 2012r.
załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za grudzień 2012r. oraz za okres I-XII 2012r.

Raporty bieżące 2012

RB nr 30 z dnia 05.12.2012
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za listopad 2012r.
załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za listopad 2012r. oraz za okres I-XI 2012r.

RB nr 29 z dnia 05.11.2012 – korekta
Korekta raportu bieżącego – Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za październik 2012

RB nr 29 z dnia 05.11.2012
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za październik 2012r.
załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za październik 2012r. oraz za okres I-X 2012r.

RB nr 28 z dnia 02.10.2012
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za wrzesień 2012r.
załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za wrzesień 2012r. oraz za okres I-IX 2012r.

RB nr 27 z dnia 27.09.2012
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2012

RB nr 26 z dnia 26.09.2012
Wniosek Zarządu Megaron S.A. o wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendyz zysku za rok obrotowy 2012.

RB nr 25 z dnia 03.09.2012
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za sierpień 2012r.
załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za sierpień 2012r. oraz za okres I-VIII 2012r.

RB nr 24 z dnia 03.08.2012
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za lipiec 2012r.
załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za lipiec 2012r. oraz za okres I-VII 2012r.

RB nr 23 z dnia 03.07.2012
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za czerwiec 2012r.
załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za czerwiec 2012r. oraz za okres I-VI 2012r.

RB nr 22 z dnia 20.06.2012
Wybór Rady Nadzorczej Megaron S.A.

RB nr 21 z dnia 20.06.2012
Wypłata dywidendy z zysku za rok 2011

RB nr 20 z dnia 20.06.2012
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 20 czerwca 2012 r.

RB nr 19 z dnia 20.06.2012
Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Megaron S.A. w dniu 20 czerwca 2012r.

RB nr 18 z dnia 06.06.2012
Rezygnacja z ubiegania się o wybór do Rady Nadzorczej w następnej kadencji

RB nr 17 z dnia 06.06.2012
Wybór biegłego rewidenta

RB nr 16 z dnia 01.06.2012
Informacja o deklarowanej dywidendzie z podziału zysku za rok 2011

RB nr 15 z dnia 01.06.2012
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za maj 2012r.
załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za maj 2012r. oraz za okres I-V 2012r.

RB nr 14 z dnia 25.05.2012
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 20 czerwca 2012r.

RB nr 13 z dnia 25.05.2012
Informacja o deklarowanej dywidendzie z podziału zysku za rok 2011

RB nr 12 z dnia 04.05.2012
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za kwiecień 2012r.
załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za kwiecień 2012r. oraz za okres I-IV 2012r.

RB nr 11 z dnia 03.04.2012
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za marzec 2012r.
załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za marzec 2012r. oraz za okres I-III 2012r.

RB nr 10 z dnia 02.03.2012
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za luty 2012r.
załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za luty 2012r. oraz za okres I-II 2012r.

RB nr 9 z dnia 16.02.2012
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEGARON S.A. w dniu 15 lutego 2012 r.

RB nr 8 z dnia 16.02.2012
Wybór Członka Rady Nadzorczej MEGARON S.A.

RB nr 7 z dnia 15.02.2012
Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgroadzeniu Akcjonariuszy Megaron S.A. w dniu 15 lutego 2012 r.

RB nr 6 z dnia 03.02.2012
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za styczeń 2012r.
załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za styczeń 2012r

RB nr 5 z dnia 30.01.2012
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011r.
załącznik: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011r.

RB nr 3 z dnia 20.01.2012 – korekta
Korekta raportu bieżącego – Terminy publikacji raportów okresowych w 2012

RB nr 3 z dnia 20.01.2012
Terminy publikacji raportów okresowych w 2012

RB nr 2 z dnia 19.01.2012
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEGARON S.A. na dzień 15 lutego 2012 r.

RB nr 1 z dnia 09.01.2012
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za grudzień 2011r., oraz za okres I-XII 2011r.
załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za grudzień 2011r, oraz za okres I-XII 2011r.

Raporty bieżące 2011


r 38 z dnia 02.12.2011

Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za listopad 2011r., oraz za okres I-XI 2011r.
załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za listopad 2011r, oraz za okres I-XI 2011r.

RB nr 37 z dnia 28.11.2011
Wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.

RB nr 36 z dnia 02.11.2011
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za październik 2011r., oraz za okres I-X 2011r.
załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za październik 2011r, oraz za okres I-X 2011r.

RB nr 35 z dnia 14.10.2011
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2011

RB nr 34 z dnia 10.10.2011
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za okres I-IX 2011r.
załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za okres I-IX 2011r.

RB nr 33 z dnia 10.10.2011
Przystąpienie do publikowania narastających przychodów ze sprzedaży produktów zrealizowanych przez Megaron S.A.

RB nr 32 z dnia 04.10.2011
Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za wrzesień 2011
załącznik: Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za wrzesień 2011

RB nr 31 z dnia 01.09.2011
Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za sierpień 2011
załącznik: Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za sierpień 2011

RB nr 30 z dnia 01.08.2011
Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za lipiec 2011
załącznik: Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za lipiec 2011

RB nr 29 z dnia 01.07.2011
Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za czerwiec 2011
załącznik: Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za czerwiec 2011

RB nr 28 z dnia 20.06.2011
Zawarcie umowy znaczącej

RB nr 27 z dnia 07.06.2011
Uzupełnienie wykazu uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 1 czerwca 2011r.
załącznik: uzupełnienie wykazu uchwał podjętych przez ZWZ Akcjonariuszy w dniu 1 czerwca 2011r.

RB nr 26 z dnia 01.06.2011
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 1 czerwca 2011r.
załącznik: uchwały podjęte przez ZWZ Akcjonariuszy w dniu 1 czerwca 2011 r.

RB nr 25 z dnia 01.06.2011
Określenie liczby członków Zarządu i powołanie Prezesa Zarządu Megaron S.A. na kolejną kadencję

RB nr 24 z dnia 01.06.2011
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Megaron S.A. w dniu 1 czerwca 2011 r.

RB nr 23 z dnia 01.06.2011
Wypłata dywidendy z zysku za rok 2010.

RB nr 22 z dnia 01.06.2011
Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za maj 2011
załącznik: Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za maj 2011

RB nr 21 z dnia 18.05.2011
Rejestracja akcji serii C Megaron S.A. w KDPW S.A.

RB nr 20 z dnia 18.05.2011
Ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii B i C

RB nr 19 z dnia 10.05.2011
Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariusza na ZWZ MEGARON S.A. ogłoszone na dzień 1 czerwca 2011 r.
załącznik: Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza na ZWZ MEGARON S. A. zwołane na dzień 01.06.2011r.

RB nr 18 z dnia 05.05.2011
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEGARON S.A. na dzień 1 czerwca2011 r.

RB nr 17 z dnia 05.05.2011
Korekta raportu rocznego za 2010 rok
załącznik: Prezentacja danych opublikowanych i skorygowanych w sprawozdaniu finansowym za 2010 rok

RB nr 16 z dnia 02.05.2011
Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za kwiecień 2011
załącznik: Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za kwiecień 2011

RB nr 15 z dnia 02.05.2011
Przyjęcie do depozytu w KDPW S.A. akcji serii C

RB nr 14 z dnia 29.04.2011
Informacja o deklarowanej dywidendzie z podziału zysku za rok 2010

RB nr 13 z dnia 29.04.2011
Wybór biegłego rewidenta

RB nr 12 z dnia 29.04.2011 – korekta
Korekta raportu bieżącego – Rejestracja akcji serii B spółki Megaron S.A. w KDPW S.A.

RB nr 12 z dnia 29.04.2011
Rejestracja akcji serii B spółki Megaron S.A. w KDPW S.A.

RB nr 11 z dnia 18.04.2011
Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za marzec 2011
załącznik: Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za marzec 2011

RB nr 10 z dnia 18.04.2011
Przystąpienie do publikowania szacunkowych danych na temat sprzedaży zrealizowanej przez Megaron S.A.

RB nr 9 z dnia 15.04.2011
Zmiana udziału w głosach osób zarządzających

RB nr 8 z dnia 12.04.2011
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian Statutu Spółki

RB nr 7 z dnia 06.04.2011
Zawarcie umowy znaczącej

RB nr 6 z dnia14.06.2011 – korekta
Korekta raportu bieżącego – Podsumowanie oferty publicznej akcji serii C

RB nr 6 z dnia 21.03.2011
Podsumowanie emisji publicznej akcji serii C

RB nr 5 z dnia 04.03.2011
Tekst jednolity Statutu Spółki

RB nr 4 z dnia 24.02.2011
Terminy publikacji raportów okresowych w 2011

RB nr 3 z dnia 24.02.2011
Wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW akcji zwykłych na okaziciela B i C oraz PDA serii C spółki

RB nr 2 z dnia 22.02.2011
Dopuszczenie do obrotu giełdowego PDA serii C spółki

RB nr 1 z dnia 21.02.2011
Przystąpienie do systemu ESPI

relacje inwestorskie

Raporty okresowe

Raporty okresowe za 2023 rok
Raporty okresowe za 2022 rok
Raporty okresowe za 2021 rok

 

kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakt dla inwestorów

Dorota Sękowska-Przewłocka

Kierownik Administracji

tel. +48 91 46 64 542

tel. kom. +48 665 98 98 92

kontakt@megaron.com.pl