relacje inwestorskie

akcjonariat

  • Piotr Sikora 42,66% 42,66%
  • Andrzej Zdanowski 21,30% 21,30%
  • Kasper Zaziemski 6,15% 6,15%
  • Kajetan Zaziemski 6,11% 6,11%
  • Kornel Zaziemski 6,11% 6,11%
  • Mariusz Sikora 5,19% 5,19%
  • Adam Sikora 3,97% 3,97%
  • pozostali 8,51% 8,51%
AKCJONARIUSZ liczba akcji udział w kapitale liczba głosów udział w głosach
Piotr Sikora 1 151 821 42,66 % 2 106 821 43,89 %
Andrzej Zdanowski 575 000 21,30 % 1 025 000 21,35 %
Kasper Zaziemski 166 110 6,15% 331 110 6,90%
Kajetan Zaziemski 165 000 6,11% 330 000 6,88%
Kornel Zaziemski 165 000 6,11% 330 000 6,88%
Mariusz Sikora 140 000 5,19% 280 000 5,83%
Adam Sikora 107 299 3,97% 167 299 3,49%
pozostali 229 770 8,51 % 229 770 4,78 %
ŁĄCZNIE 2 700 000 100% 4 800 000 100%

Kapitał zakładowy Emitera tworzą akcje:

2 100 000 serii A

400 000 serii B

200 000 serii C

relacje inwestorskie

władze spółki

skład zarządu

Piotr Sikora

Piotr Sikora

Prezes Zarządu

 

Pan Piotr Sikora posiada wykształcenie wyższe techniczne. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. W roku 1985 ukończył kierunek architektura i uzyskał tytuł magistra inżyniera architekta. Pan Piotr od początku istnienia do końca sierpnia 2015r., zarządzał firmą Megaron S.A. W okresie od 01 września do 21 listopada 2015r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Megaron S.A. Od 21 listopada 2015r. do dnia 24 czerwca 2020r. ponownie zarządzał firmą Megaron S.A. W dniu 24 czerwca 2020r. Rada Nadzorcza powołała Pana Piotra Sikora na kolejną kadencję na stanowisko Prezesa Zarządu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Sikora nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

skład rady nadzorczej

Mariusz Adamowicz

Mariusz Adamowicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Pan Mariusz Adamowicz posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu na Politechnice Szczecińskiej w Szczecinie. Pracował na stanowisku Specjalisty d/s ekonomicznych w Zakładach Chemicznych Szczecin (1987–1989) oraz MIKROSOFT Sp. z o.o. w Szczecinie (1989 – 1990). Pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce RETRA Sp. z o.o. w Szczecinie (1990 – 1991) oraz Pomorskich Zakładach Drobiarskich Sp. z o.o. w Toruniu (1994 – 1995). Był również wspólnikiem – konsultantem d/s finansowych w Biurze Ekonomiczno-Prawnym Spółka cywilna w Szczecinie (1990 – 1991) oraz w Agencji Konsultingowo-marketingowej CONMAR Spółka cywilna M.Adamowicz i A.Bieńko w Szczecinie (1992 – 2007). Od stycznia 2007 r. Pan Mariusz Adamowicz prowadzi indywidualną działalność gospodarczą CONMAR Konsulting w Szczecinie – jest konsultantem d/s finansowych. W ramach prowadzonej działalności świadczy usługi na rzecz dużych, średnich i małych podmiotów gospodarczych w zakresie finansów podmiotów gospodarczych, w szczególności przygotowywania projektów inwestycyjnych, restrukturyzacji finansowej, przekształceń własnościowych, wyceny wartości przedsiębiorstwa, finansowania inwestycji z funduszy UE, oraz organizacji podmiotów gospodarczych i zarządzania. Od 2008 pełnił przez dwie kadencje funkcję członka Rady Nadzorczej MEGARON S.A. Od 2012 pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej MEGARON S.A. (dwie kadencje). W latach 2013-2018 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy MPT Sp. z o.o. w Warszawie, działającej w sektorze handlu hurtowego artykułami spożywczymi.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mariusz Adamowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Mariusz Adamowicz nie spełnia kryteriów przewidzianych dla niezależnego Członka Rady Nadzorczej określonych w załączniku nr II do Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady oraz nie spełnia kryteriów pkt. II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Iwona Kowalczyk

Iwona Kowalczyk

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

Pani Iwona Kowalczyk posiada wykształcenie wyższe oraz uprawnienia biegłego rewidenta. Jest absolwentką Wydziału Matematyczno – Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, który ukończyła w roku 1990 na kierunku matematyki o specjalności nauczycielskiej. W 1999 roku uzyskała uprawnienia biegłego rewidenta. Lata 90-te były okresem zdobywania przez Panią Iwonę wiedzy księgowej i doświadczenia zawodowego (Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Szczecinie, CORSO Computers J.Biardzki, Telewizja Polska S.A. Oddział w Szczecinie, MORPOL sp. z o.o., Euro – Industry sp. z o.o, Kancelaria Biegłych Rewidentów PROFIT sp. z o.o.). Od momentu uzyskania uprawnień audytorskich (1999) Pani Iwona Kowalczyk prowadzi własną działalność gospodarczą, w ramach której przeprowadza badania sprawozdań finansowych, świadczy usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradztwa i konsultacji z zakresu rachunkowości i podatków. Ponadto Pani Iwona jest wykładowcą rachunkowości w toku szkoleń Certyfikacji Zawodu Księgowego w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, na studiach podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, jak również w innych ośrodkach szkoleniowych. Jest współautorką podręcznika i zbioru zadań z rachunkowości, wydanego przez Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP oraz artykułów w miesięczniku Rachunkowość. Współuczestniczyła w opracowaniu Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów i produktów gotowych (ogłoszonego w 2016 roku).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Iwona Kowalczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Iwona Kowalczyk nie spełnia kryteriów przewidzianych dla niezależnego Członka Rady Nadzorczej określonych w załączniku nr II do Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady oraz spełnia kryteria pkt. II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Arkadiusz Mielczarek

Arkadiusz Mielczarek

Członek Rady Nadzorczej

 

Pan Arkadiusz Mielczarek posiada wykształcenie wyższe socjologiczne. Jest absolwentem Wydziału Socjologii i nauk społecznych na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie. Pracował na stanowisku: Dyrektora oddziału Instytutu Promocji w Warszawie (1999-2001), specjalisty ds. funduszy UE oraz zastępcy Dyrektora w Instytucie Rozwoju Regionalnego w Szczecinie (2001-2005), Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego OHP w Szczecinie (2005-2006), Dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Szczecinie (2006-2009) i Kierownika Zespołu w Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Szczecinie (2012-2014). W latach 2008-2016 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa dotyczącego pozyskiwania środków na działalność JST, NGO’S oraz MSP. Obecnie jest zatrudniony w Zachodniopomorskiej Grupie Doradczej Sp. z o.o. w Szczecinie na stanowisku Menadżera ds. projektów. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki „Portowiec” (lata 2009-2010), był współtwórcą Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Aktywności Zawodowej oraz Fundacji Instytut Spraw Społeczno – Gospodarczych, w której do dnia dzisiejszego pełni funkcję Wiceprezesa ds. Społecznych. W latach 2005-2006 pełnił funkcję Sekretarza Parlamentarnego Zespołu ds. Absorpcji Funduszu Unijnych. Arkadiusz Mielczarek ma bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych, zarządzania projektami i prowadzeniu szkoleń w tym zakresie (17 lat działalności). Od 2012 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej MEGARON SA. (dwie kadencje).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Arkadiusz Mielczarek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Arkadiusz Mielczarek spełnia kryteria przewidziane dla niezależnego Członka Rady Nadzorczej określone w załączniku nr II do Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady oraz spełnia kryteria pkt. II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Mieszko Parszewski

Mieszko Parszewski

Członek Rady Nadzorczej

 

Pan Mieszko Parszewski posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1993 – 1995 pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie na stanowisku Wicedyrektora i Dyrektora Wydziału. Od roku 1992 wykonuje zawód radcy prawnego. Pan Mieszko Parszewski .jest członkiem Rady Nadzorczej spółki SHOP’N’GO spółka z o.o. z siedzibą w Świnoujściu. Od 2008 pełnił przez dwie kadencje funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej MEGARON S.A. Od 2012 pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej MEGARON S.A. (dwie kadencje).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mieszko Parszewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Mieszko Parszewski spełnia kryteria przewidziane dla niezależnego Członka Rady Nadzorczej określone w załączniku nr II do Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady oraz spełnia kryteria pkt. II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Mieczysław Żywotko

Mieczysław Żywotko

Członek Rady Nadzorczej

 

Pan Mieczysław Żywotko posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej. W latach 1975-1980 pracował jako kierownik działu ekonomicznego w Zakałach Chemicznych w Szczecinie. Następnie w latach 1980-1990 jako Główny Specjalista kierował pionem spraw pracowniczych w Przedsiębiorstwie Transportowym Handlu Wewnętrznego w Szczecinie. W latach 1991 – 2000 w Pomorskim Banku Kredytowym S.A. w Szczecinie pełnił funkcje Głównego Specjalisty w Departamencie Kredytów, z-cy Dyrektora Departamentu Restrukturalizacji oraz Dyrektora Departamentu Bankowości Przedsiębiorstw. W latach 2000-2001 był Dyrektorem Finansowym Porta Petrol S.A. Od 2001 do 2011 roku był Członkiem Zarządu i Dysektorem ds. Ekonomiczno – Finansowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie. Pan Mieczysław w swojej karierze zawodowej był Członkiem Rad Nadzorczych: Z. Ch. Police S.A., Z. R. Eltra S.A. w Bydgoszczy, Famarol S.A. w Słupsku, Polcast Drezdenko Sp. z o.o. oraz CTL Cargo Sp. z o.o. w Policach. Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej PPK Pyrzyce Sp. z o.o. oraz Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Od 19 lutego 2016r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej MEGARON S.A. (przez jedną kadencję).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mieczysław Żywotko nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Mieczysław Żywotko spełnia kryteria przewidziane dla niezależnego Członka Rady Nadzorczej określone w załączniku nr II do Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady oraz spełnia kryteria pkt. II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

relacje inwestorskie

walne zgromadzenia

27.02.2015

Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 luty 2015r. na godz. 10:00, w siedzibie Spółki przy ul. Pyrzyckiej 3 e,f w Szczecinie.

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce
3. Projekty uchwał na NWZA 
4. Formularz wykonywania prawa głosu

Uchwały podjęte na NWZA w dniu 27 lutego 2015r.

relacje inwestorskie

Kalendarium publikacji raportów

Kalendarium publikacji raportów i okresów zamkniętych

Lp. Rodzaj
raportu
Data
publikacji raportu
Czas trwania
okresu zamkniętego
1. (R) roczny 2019  30.04.2020 23.03.2020 – 30.04.2020
2. (Q) I kwartał 2020 05.06.2020 22.04.2020 – 05.06.2020
3. (P) półroczny 2020 22.09.2020 23.08.2020 – 22.09.2020
4. (Q) III kwartał 2020 19.11.2020 20.10.2020 – 19.11.2020

relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Raporty bieżące 2020

Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Megaron S.A.

RB nr 14 z dnia 16.09.2020

Informacja poufna – ustanowienie zastawu na rzeczy ruchomej

RB nr 13 z dnia 24.08.2020 korekta

Rejestracja zmian Statutu Spółki Megaron S.A.


R
B nr 11 z dnia 29.06.2020

Powołanie Prezesa Zarządu Megaron S.A.

RB nr 9 z dnia 09.06.2020 korekta
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 29 czerwca 2020r.

załącznik: treść projektów uchwał na ZWZ w dniu 29.06.2020r.

RB nr 9 z dnia 08.06.2020
Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020r. oraz zgłoszenie projektów uchwał

załącznik: treść projektów uchwał dołączonych do żądania akcjonariusza

RB nr 8 z dnia 02.06.2020
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 29 czerwca 2020r.

RB nr 7 z dnia 28.05.2020
Informacja poufna – otrzymanie subwencji finansowej w ramach programu “Tarcza Finanowa PFR dla Małych i Średnich Firm”

RB nr 6 z dnia 20.04.2020
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r. oraz raportu okresowego za I kwartał 2020 r.

RB nr 5 z dnia 20.04.2020
Informacja poufna – zawarcie aneksów do umów kredytowych

RB nr 4 z dnia 01.04.2020
Informacja dotycząca wpływu skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność Emitenta

RB nr 3 z dnia 24.02.2020
Powołanie Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Megaron S.A.

RB nr 2 z dnia 24.02.2020
Odwołanie Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Megaron S.A.

RB nr 1 z dnia 29.01.2020
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 

 

Raporty bieżące 2019

RB nr 18 z dnia 03.09.2019
Powołanie członka Komitetu Audytu

RB nr 17 z dnia 03.09.2019
Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.

RB nr 16 z dnia 12.08.2019
Rezygnacja z członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Megaron S.A.


R
B nr 12 z dnia 28.06.2019

Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 28 czerwca 2019r.

RB nr 8 z dnia 07.06.2019 korekta
Zmiana stanu posiadania

załącznik: Treść zawiadomienia

RB nr 11 z dnia 06.06.2019
Zmiana stanu posiadania

załącznik: Treść zawiadomienia

Raporty bieżące 2017

RB nr 12 z dnia 19.10.2017
Powołanie Komitetu Audytu

RB nr 11 z dnia 13.06.2017
Powołanie Prezesa Zarządu Megaron S.A.

RB nr 10 z dnia 13.06.2017
Wypłata dywidendy uzyskanej z kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki z a rok obrotowy 2008, 2009 i 2011

RB nr 9 z dnia 13.06.2017
Wypłata dywidendy z zysku za rok 2016

RB nr 8 z dnia 13.06.2017
Treść uchwal podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 13 czerwca 2017r.

załącznik: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Megaron S.A. w dniu 13.06.2017r.

RB nr 7 z dnia 13.06.2017
Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 13 czerwca 2017r.

RB nr 6 z dnia 30.05.2017
Umowa znacząca

RB nr 4 K z dnia 29.05.2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 13 czerwca 2017r. – korekta

załącznik: Projekty uchwał na ZWZ w dniu 13.06.2017r.

RB nr 5 z dnia 23.05.2017
Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2017r. oraz zgłoszenie projektów uchwał

załącznik: treść projektów uchwał dołączonych do żądania akcjonariusza

RB nr 4 z dnia 17.05.2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 13 czerwca 2017r.

RB nr 3 z dnia 12.05.2017
Wybór biegłego rewidenta

RB nr 2 z dnia 12.05.2017
Informacja o pozytywnej opinii Rady Nadzorczej co do deklarowanej dywidendy z podziału zysku za rok 2016

RB nr 1 z dnia 25.01.2017
Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r

Raporty bieżące 2016

RB nr 15 z dnia 16.12.2016
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2016

RB nr 14 z dnia 08.12.2016
Wniosek Zarządu Megaron S.A. o wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2016

RB nr 13 z dnia 07.10.2016
Rejestracja zmian Statutu Spółki

załącznik: Tekst jednolity Statutu Spółki wraz z wykazem zmian w Statucie

RB nr 12 z dnia 21.06.2016
Treść uchwal podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 21 czerwca 2016r.

załącznik: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Megaron S.A. w dniu 21.06.2016r.

RB nr 11 z dnia 21.06.2016
Wypłata dywidendy z zysku za rok 2015

RB nr 10 z dnia 21.06.2016
Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 21 czerwca 2016r.

RB nr 8 K z dnia 17.06.2016
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 21 czerwca 2016r. – korekta

załącznik: projekty uchwał na ZWZ Spółki w dniu 21 czerwca 2016r.

RB nr 9 z dnia 31.05.2016
Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2016r. oraz zgłoszenie projektu uchwały

załącznik: Projekt uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

RB nr 8 z dnia 25.05.2016
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 21 czerwca 2016r.

RB nr 7 z dnia 24.05.2016
Wybór biegłego rewidenta

RB nr 6 z dnia 24.05.2016
Informacja o pozytywnej opinii Rady Nadzorczej co do deklarowanej dywidendy z podziału zysku za 2015r

RB nr 5 z dnia 19.05.2016
Informacja o deklarowanej dywidendzie z podziału zysku za 2015r

RB nr 4 z dnia 29.04.2016
Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej

RB nr 3 z dnia 19.02.2016
Rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu Megaron S.A. i określenie liczby członków Zarządu Spółki

RB nr 2 z dnia 19.02.2016
Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.

RB nr 1 z dnia 15.01.2016
Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r

Raporty bieżące 2015

RB nr 31 z dnia 20.11.2015
Powołanie Wiceprezesa Zarządu Megaron S.A.

RB nr 30 z dnia 20.11.2015
Powołanie Prezesa Zarządu Megaron S.A.

RB nr 29 z dnia 20.11.2015
Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.

RB nr 28 z dnia 20.11.2015
Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu Megaron S.A.

RB nr 27 z dnia 20.11.2015
Rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu Megaron S.A.

RB nr 26 z dnia 20.11.2015
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2015

RB nr 25 z dnia 20.11.2015
Zatwierdzenie wyniku finansowego Spółki za III kwartał 2015r., oraz aktualny plan dywidendy za 2015r.

RB nr 24 z dnia 02.11.2015
Wniosek Zarządu Megaron S.A. o wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2015

RB nr 23 z dnia 02.11.2015
Rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu Megaron S.A.

RB nr 22 z dnia 26.09.2015
Zatwierdzenie wyniku finansowego Spółki za II kwartał 2015 r oraz aktualny plan dywidendy za 2015r.

RB nr 21 z dnia 17.07.2015
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.

RB nr 20 z dnia 17.07.2015
Powołanie Prezesa Zarządu Megaron S.A.

RB nr 19 z dnia 17.07.2015
Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.

RB nr 18 z dnia 17.07.2015
Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu Megaron S.A.

RB nr 17 z dnia 01.07.2015
Wybór Rady Nadzorczej Megaron S.A.

RB nr 16 z dnia 29.06.2015
Wypłata dywidendy z zysku za rok 2014

RB nr 15 z dnia 29.06.2015
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A w dniu 29 czerwca 2015r.

załącznik: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A w dniu 29 czerwca 2015r.

RB nr 14 z dnia 29.06.2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 29 czerwca 2015r.

RB nr 13 z dnia 25.06.2015
Nabycie akcji spółki Megaron S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządu Emitenta

RB nr 12 z dnia 18.06.2015 korekta
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 29 czerwca 2015r. – korekta

załącznik: Ogłoszenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 29 czerwca 2015r.

RB nr 12 z dnia 03.06.2015
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEGARON S.A. w dniu 29 czerwca 2015r.

RB nr 11 z dnia 29.05.2015
Informacja o pozytywnej opinii Rady Nadzorczej co do deklarowanej dywidendy z podziału zysku za rok 2014

RB nr 10 z dnia 29.05.2015
Wybór biegłego rewidenta

RB nr 9 z dnia 21.05.2015
Informacja o deklarowanej dywidendzie z podziału zysku za rok 2014

RB nr 8 z dnia 19.05.2015 korekta
Określenie liczby członków Zarządu i powołanie Wiceprezesa Zarządu Megaron S.A. – korekta

RB nr 8 z dnia 27.03.2015
Określenie liczby członków Zarządu i powołanie Wiceprezesa Zarządu Megaron S.A.

RB nr 7 z dnia 16.03.2015
Rejestracja zmian Statutu Spółki Megaron S.A.

załącznik: STATUT Megaron S.A. tekst jednolity wraz z wykazem zmian

RB nr 6 z dnia 27.02.2015
Treść uchwał podjętych przez NWZ Megaron S. A. w dniu 27 lutego 2015 r.

załącznik: Treść uchwał podjętych przez NWZ Megaron S. A. w dniu 27 lutego 2015 r.

RB nr 5 z dnia 27.02.2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 27 lutego 2015 r.

RB nr 4 z dnia 28.01.2015
Zamiar dokonania zmian w Statucie MEGARON S.A.

RB nr 3 z dnia 27.01.2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEGARON S.A. na dzień 27 lutego 2015 r.

RB nr 02 z dnia 09.01.2015
Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r.

RB nr 01 z dnia 08.01.2015
Wykaz informacji przekazanych do publicznej informacji w 2014 r.

Raporty bieżące 2014

RB nr 30 z dnia 19.12.2014
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014

RB nr 29 z dnia 16.12.2014
Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej

RB nr 28 z dnia 05.12.2014
Wniosek Zarządu Megaron S.A. o wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014

RB nr 27 z dnia 23.07.2014
Rezygnacja z publikowania miesięcznych szacunkowych wyników sprzedaży Megaron S.A.

RB nr 26 z dnia 10.07.2014
Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. w czerwcu 2014 r.

załącznik: Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. w czerwcu 2014 r. oraz w okresie I-VI 2014 r.

RB nr 25 z dnia 13.06.2014
Określenie liczby członków Zarządu i powołanie Prezesa Zarządu Megaron S.A. trzeciej kadencji

RB nr 24 z dnia 13.06.2014
Powołanie nowego członka do składu Rady Nadzorczej Megaron S.A.

RB nr 23 z dnia 13.06.2014
Wypłata dywidendy z zysku za 2013 r.

RB nr 22/K z dnia 13.06.2014
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 13 czerwca 2014 r. (korekta)

RB nr 22 z dnia 13.06.2014
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 13 czerwca 2014 r.

RB nr 21 z dnia 13.06.2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 13 czerwca 2013 r.

RB nr 20 z dnia 12.06.2014
Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. w maju 2014 r.

załącznik: Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. w maju 2014 r. oraz w okresie I-V 2014 r.

RB nr 19/K z dnia 10.06.2014
Rejestracja zmian Statutu Spółki Megaron S.A. (korekta)

RB nr 19 z dnia 9.06.2014
Rejestracja zmian Statutu Spółki Megaron S.A.

RB nr 18 z dnia 16.05.2014
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Megaron S.A. na dzień 13 czerwca 2014 r.

RB nr 17 z dnia 16.05.2014
Rezygnacja z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

RB nr 16 z dnia 16.05.2014
Wybór biegłego rewidenta

RB nr 15 z dnia 16.05.2014
Informacja o pozytywnej opinii Rady Nadzorczej co do deklarowanej dywidendy z podziału zysku za rok 2013

RB nr 14 z dnia 9.05.2014
Informacja o deklarowanej dywidendzie z podziału zysku za 2013 r.

RB nr 13 z dnia 9.05.2014
Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. w kwietniu 2014 r.

załącznik: Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. w kwietniu 2014 r. oraz w okresie I-IV 2014 r.

RB nr 12 z dnia 18.04.2014
Treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 18 kwietnia 2014 r.

RB nr 11 z dnia 18.04.2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 18 czerwca 2014 r.

RB nr 10 z dnia 10.04.2014
Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. w marcu 2014 r.

załącznik: Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. w marcu 2014 r. oraz w okresie I-III 2014 r.

RB nr 9 z dnia 21.03.2014
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Megaron S.A. na dzień 18 kwietnia 2014r.

RB nr 8 z dnia 6.03.2014 r.
Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. w lutym 2014r.

załącznik: Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. w lutym 2014 r. oraz w okresie I-II 2014r.

RB nr 7 z dnia 21.02.2014 r.
Zmiana terminu publikacji raportu za IV kwartał 2013r.

RB nr 6 z dnia 07.02.2014 r.
Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. w styczniu 2014r.

załącznik: Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. w styczniu 2014 r. oraz w styczniu 2013 r.

RB nr 5 z dnia 30.01.2014 r.
Terminy publikacji raportów finansowych w 2014 r.

RB nr 4 z dnia 9.01.2014 r.
Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za grudzień 2013 r.

RB nr 3 z dnia 9.01.2014 r.
Uaktualnienie informacji

RB nr 2 z dnia 8.01.2014 r.
Nabycie akcji spółki Megaron S.A. przez osobę wchodząca w skład organu nadzoru Emitenta

RB nr 1 z dnia 7.01.2014 r.
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r.

Raporty bieżące 2013

RB nr 30 z dnia 20.12.2013
Wykreślenie hipoteki łącznej zwykłej oraz hipoteki umownej łacznej kaucyjnej na nieruchomosci Emitenta

RB nr 29 z dnia 5.12.2013r.
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za listopad 2013r.

załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za listopad 2013r. oraz za okres I-XI 2013r.

RB nr 28 z dnia 4.12.2013
Wykreślenie hipoteki umownej kaucyjnej na nieruchomości Emitenta

RB nr 27 z dnia 8.11.2013r.
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za październik 2013r.

załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za październik 2013r. oraz za okres I-X 2013r.

RB nr 26 z dnia 4.11.2013
Ujawnienie opóźnionej informacji o zawarciu dwóch umów dotyczących kampanii reklamowej.

RB nr 25 z dnia 31.10.2013
Spłata kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski S.A.

RB nr 24 z dnia 18.10.2013
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

RB nr 23 z dnia 4 października 2013r.
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za wrzesień 2013r.

załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za wrzesień 2013r. oraz za okres I-IX 2013r.

RB nr 22 z dnia 31 sierpnia 2013r.
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za sierpień 2013r.

załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za sierpień 2013r. oraz za okres I-VIII 2013r.

RB nr 21 z dnia 26.08.2013
Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2013r.

RB nr 20 z dnia 21.08.2013
Spłata kredytu udzielonego przez Bank Pekao S.A.

RB nr 19 z dnia 07.08.2013
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za lipiec 2013r.

załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za lipiec 2013r. oraz za okres I-VII 2013r.

RB nr 18 z dnia 03.07.2013
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za czerwiec 2013r.

załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za czerwiec 2013r. oraz za okres I-VI 2013r.

RB nr 17 z dnia 26.06.2013
Zawarcie umowy kredytowej

RB nr 16 z dnia 19.06.2013
Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 19 czerwca 2013r.

RB nr 15 z dnia 19.06.2013
Wypłata dywidendy z zysku za rok 2012

RB nr 14 z dnia 07.06.2013
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 19 czerwca 2013r.

RB nr 13 z dnia 07.06.2013
Wybór biegłego rewidenta do wykonania przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013r.

RB nr 12 z dnia 04.06.2013
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za maj 2013r.

załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za maj 2013r. oraz za okres I-V 2013r.

RB nr 11 z dnia 22.05.2013
Informacja o deklarowanej dywidendzie z podziału zysku za rok 2012

RB nr 10 z dnia 23.05.2013
Korekta raportu rocznego za rok 2012 – zmiana w raporcie i opinii biegłego rewidenta

RB nr 9 z dnia 22.05.2013
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 19 czerwca 2013r.

RB nr 8 z dnia 22.05.2013
Informacja o deklarowanej dywidendzie z podziału zysku za rok 2012

RB nr 7 z dnia 07.05.2013
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za kwiecień 2013r.

załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za kwiecień 2013r. oraz za okres I-IV 2013r.

RB nr 6 z dnia 05.04.2013
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za marzec 2013r.

załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za marzec 2013r. oraz za okres I-III 2013r.

RB nr 5 z dnia 05.03.2013
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za luty 2013r.

załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za luty 2013r. oraz za okres I-II 2013r.

RB nr 4 z dnia 05.02.2013
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za styczeń 2013r.

załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za styczeń 2013r.

RB nr 3 z dnia 15.01.2013 – korekta
Korekta raportu bieżącego – Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku

RB nr 3 z dnia 15.01.2013
Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku

RB nr 2 z dnia 03.01.2013
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012r.

załącznik: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012r.

RB nr 1 z dnia 03.01.2013
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za grudzień 2012r.

załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za grudzień 2012r. oraz za okres I-XII 2012r.

Raporty bieżące 2012

RB nr 30 z dnia 05.12.2012
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za listopad 2012r.

załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za listopad 2012r. oraz za okres I-XI 2012r.

RB nr 29 z dnia 05.11.2012 – korekta
Korekta raportu bieżącego – Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za październik 2012

RB nr 29 z dnia 05.11.2012
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za październik 2012r.

załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za październik 2012r. oraz za okres I-X 2012r.

RB nr 28 z dnia 02.10.2012
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za wrzesień 2012r.

załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za wrzesień 2012r. oraz za okres I-IX 2012r.

RB nr 27 z dnia 27.09.2012
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2012

RB nr 26 z dnia 26.09.2012
Wniosek Zarządu Megaron S.A. o wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendyz zysku za rok obrotowy 2012.

RB nr 25 z dnia 03.09.2012
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za sierpień 2012r.

załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za sierpień 2012r. oraz za okres I-VIII 2012r.

RB nr 24 z dnia 03.08.2012
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za lipiec 2012r.

załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za lipiec 2012r. oraz za okres I-VII 2012r.

RB nr 23 z dnia 03.07.2012
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za czerwiec 2012r.

załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za czerwiec 2012r. oraz za okres I-VI 2012r.

RB nr 22 z dnia 20.06.2012
Wybór Rady Nadzorczej Megaron S.A.

RB nr 21 z dnia 20.06.2012
Wypłata dywidendy z zysku za rok 2011

RB nr 20 z dnia 20.06.2012
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 20 czerwca 2012 r.

RB nr 19 z dnia 20.06.2012
Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Megaron S.A. w dniu 20 czerwca 2012r.

RB nr 18 z dnia 06.06.2012
Rezygnacja z ubiegania się o wybór do Rady Nadzorczej w następnej kadencji

RB nr 17 z dnia 06.06.2012
Wybór biegłego rewidenta

RB nr 16 z dnia 01.06.2012
Informacja o deklarowanej dywidendzie z podziału zysku za rok 2011

RB nr 15 z dnia 01.06.2012
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za maj 2012r.

załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za maj 2012r. oraz za okres I-V 2012r.

RB nr 14 z dnia 25.05.2012
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 20 czerwca 2012r.

RB nr 13 z dnia 25.05.2012
Informacja o deklarowanej dywidendzie z podziału zysku za rok 2011

RB nr 12 z dnia 04.05.2012
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za kwiecień 2012r.

załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za kwiecień 2012r. oraz za okres I-IV 2012r.

RB nr 11 z dnia 03.04.2012
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za marzec 2012r.

załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za marzec 2012r. oraz za okres I-III 2012r.

RB nr 10 z dnia 02.03.2012
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za luty 2012r.

załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za luty 2012r. oraz za okres I-II 2012r.

RB nr 9 z dnia 16.02.2012
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEGARON S.A. w dniu 15 lutego 2012 r.

RB nr 8 z dnia 16.02.2012
Wybór Członka Rady Nadzorczej MEGARON S.A.

RB nr 7 z dnia 15.02.2012
Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgroadzeniu Akcjonariuszy Megaron S.A. w dniu 15 lutego 2012 r.

RB nr 6 z dnia 03.02.2012
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za styczeń 2012r.

załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za styczeń 2012r

RB nr 5 z dnia 30.01.2012
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011r.

załącznik: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011r.

RB nr 3 z dnia 20.01.2012 – korekta
Korekta raportu bieżącego – Terminy publikacji raportów okresowych w 2012

RB nr 3 z dnia 20.01.2012
Terminy publikacji raportów okresowych w 2012

RB nr 2 z dnia 19.01.2012
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEGARON S.A. na dzień 15 lutego 2012 r.

RB nr 1 z dnia 09.01.2012
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za grudzień 2011r., oraz za okres I-XII 2011r.

załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za grudzień 2011r, oraz za okres I-XII 2011r.

Raporty bieżące 2011

RB nr 38 z dnia 02.12.2011
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za listopad 2011r., oraz za okres I-XI 2011r.

załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za listopad 2011r, oraz za okres I-XI 2011r.

RB nr 37 z dnia 28.11.2011
Wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.

RB nr 36 z dnia 02.11.2011
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za październik 2011r., oraz za okres I-X 2011r.

załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za październik 2011r, oraz za okres I-X 2011r.

RB nr 35 z dnia 14.10.2011
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2011

RB nr 34 z dnia 10.10.2011
Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za okres I-IX 2011r.

załącznik: Przychody ze sprzedaży produktów Megaron S.A. za okres I-IX 2011r.

RB nr 33 z dnia 10.10.2011
Przystąpienie do publikowania narastających przychodów ze sprzedaży produktów zrealizowanych przez Megaron S.A.

RB nr 32 z dnia 04.10.2011
Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za wrzesień 2011

załącznik: Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za wrzesień 2011

RB nr 31 z dnia 01.09.2011
Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za sierpień 2011

załącznik: Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za sierpień 2011

RB nr 30 z dnia 01.08.2011
Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za lipiec 2011

załącznik: Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za lipiec 2011

RB nr 29 z dnia 01.07.2011
Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za czerwiec 2011

załącznik: Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za czerwiec 2011

RB nr 28 z dnia 20.06.2011
Zawarcie umowy znaczącej

RB nr 27 z dnia 07.06.2011
Uzupełnienie wykazu uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MegaronS.A. w dniu 1 czerwca 2011r.

załącznik: uzupełnienie wykazu uchwał podjętych przez ZWZ Akcjonariuszy w dniu 1 czerwca 2011r.

RB nr 26 z dnia 01.06.2011
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 1 czerwca 2011r.

załącznik: uchwały podjęte przez ZWZ Akcjonariuszy w dniu 1 czerwca 2011 r.

RB nr 25 z dnia 01.06.2011
Określenie liczby członków Zarządu i powołanie Prezesa Zarządu Megaron S.A. na kolejną kadencję

RB nr 24 z dnia 01.06.2011
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym WalnymZgromadzeniu Akcjonariuszy Megaron S.A. w dniu 1 czerwca 2011 r.

RB nr 23 z dnia 01.06.2011
Wypłata dywidendy z zysku za rok 2010.

RB nr 22 z dnia 01.06.2011
Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za maj 2011

załącznik: Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za maj 2011

RB nr 21 z dnia 18.05.2011
Rejestracja akcji serii C Megaron S.A. w KDPW S.A.

RB nr 20 z dnia 18.05.2011
Ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii B i C

RB nr 19 z dnia 10.05.2011
Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariusza na ZWZ MEGARON S.A. ogłoszone na dzień 1 czerwca 2011 r.

załącznik: Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza na ZWZ MEGARON S. A. zwołane na dzień 01.06.2011r.

RB nr 18 z dnia 05.05.2011
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEGARON S.A. na dzień 1 czerwca2011 r.

RB nr 17 z dnia 05.05.2011
Korekta raportu rocznego za 2010 rok

załącznik: Prezentacja danych opublikowanych i skorygowanych w sprawozdaniu finansowym za 2010 rok

RB nr 16 z dnia 02.05.2011
Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za kwiecień 2011

załącznik: Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za kwiecień 2011

RB nr 15 z dnia 02.05.2011
Przyjęcie do depozytu w KDPW S.A. akcji serii C

RB nr 14 z dnia 29.04.2011
Informacja o deklarowanej dywidendzie z podziału zysku za rok 2010

RB nr 13 z dnia 29.04.2011
Wybór biegłego rewidenta

RB nr 12 z dnia 29.04.2011 – korekta
Korekta raportu bieżącego – Rejestracja akcji serii B spółki Megaron S.A. w KDPW S.A.

RB nr 12 z dnia 29.04.2011
Rejestracja akcji serii B spółki Megaron S.A. w KDPW S.A.

RB nr 11 z dnia 18.04.2011
Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za marzec 2011

załącznik: Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A. za marzec 2011

RB nr 10 z dnia 18.04.2011
Przystąpienie do publikowania szacunkowych danych na temat sprzedaży zrealizowanej przez Megaron S.A.

RB nr 9 z dnia 15.04.2011
Zmiana udziału w głosach osób zarządzających

RB nr 8 z dnia 12.04.2011
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian Statutu Spółki

RB nr 7 z dnia 06.04.2011
Zawarcie umowy znaczącej

RB nr 6 z dnia14.06.2011 – korekta
Korekta raportu bieżącego – Podsumowanie oferty publicznej akcji serii C

RB nr 6 z dnia 21.03.2011
Podsumowanie emisji publicznej akcji serii C

RB nr 5 z dnia 04.03.2011
Tekst jednolity Statutu Spółki

RB nr 4 z dnia 24.02.2011
Terminy publikacji raportów okresowych w 2011

RB nr 3 z dnia 24.02.2011
Wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW akcji zwykłych na okaziciela B i C oraz PDA serii C spółki

RB nr 2 z dnia 22.02.2011
Dopuszczenie do obrotu giełdowego PDA serii C spółki

RB nr 1 z dnia 21.02.2011
Przystąpienie do systemu ESPI

relacje inwestorskie

Raporty okresowe

kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Kontakt dla inwestorów

Dorota Sękowska-Przewłocka

Kierownik Administracji

tel. +48 91 46 64 542

tel. kom. +48 665 98 98 92

kontakt@megaron.com.pl