dla Kandydatów ubiegających się o pracę w MEGARON S.A.

Polityka prywatności

MEGARON Spółka akcyjna z siedzibą w Polsce w Szczecinie (70-892) przy ul. Pyrzyckiej 3 E, F wpisana pod numerem 0000301201 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako „MEGARON S.A.”) informuje, że jest administratorem danych osobowych kandydatów na pracowników MEGARON S.A.

Kontaktowe numery telefonów do MEGARON S.A.: +48 91 46 64 540

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

MEGARON S.A. przetwarza Twoje dane osobowe w celach rekrutacyjnych, włącznie z powiadomieniami o przyszłych możliwościach zatrudnienia, a dla kandydatów zakwalifikowanych, w celach zatrudnienia.

Jak będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Przetwarzaniu zostaną poddane, o ile zostaną udostępnione MEGARON S.A., następujące kategorie danych osobowych:
1) dane identyfikacyjne, w tym imię i nazwisko;
2) dane kontaktowe, w tym adres zamieszkania, numer telefonu/fax, adres e-mail;
3) płeć, data urodzenia, obywatelstwo;
4) dane dotyczące pytań przesiewowych (jeżeli dotyczy);
5) dane zdobyte w procesie sprawdzania informacji podanych w procesie rekrutacyjnym (jeżeli dotyczy);
6) informacje o wcześniejszym zatrudnieniu, w tym dacie zatrudnienia, stanowisku, miejscu zatrudnienia, rodzaju zatrudnienia, dane dotyczące preferencji pracy i zdolności;
7) dane podane w CV, w tym o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym oraz referencje;
8) informacje dotyczące warunków zdrowotnych (tylko w przypadku, gdy będzie to wymagane przez prawo);
9) notatki sporządzone podczas rozmowy rekrutacyjnej;
10) wyniki oceny.
Przetwarzanie powyżej wymienionych danych osobowych jest niezbędne, aby MEGARON S.A. mógł przeprowadzić proces rekrutacyjny, w tym założyć elektroniczny plik z danymi osobowymi kandydata, zarządzać aplikacją kandydata, organizować rozmowy rekrutacyjne z kandydatami.
Ponadto, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu informowania Cię o przyszłych ofertach pracy w MEGARON S.A.

Skąd MEGARON S.A. pozyskuje Twoje dane osobowe?

Większość przetwarzanych przez MEGARON S.A. danych osobowych jest pozyskiwana ze złożonej przez Ciebie w MEGARON S.A. aplikacji, ale część danych może być zbierana w trakcie procesu rekrutacyjnego (np. w czasie rozmowy rekrutacyjnej albo w czasie oceny pracowniczej).

Czy MEGARON S.A. udostępnia dane osobowe innym podmiotom?

W pewnych przypadkach, dla powyżej opisanych celów i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, MEGARON S.A. ujawni i/lub będzie zobowiązany do ujawnienia Twoich danych osobowych podmiotom trzecim.
Te podmioty będą działać na własną odpowiedzialność oraz będą one zobowiązane za zapewnienie zgodności ich działań z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Jak długo MEGARON S.A. przechowuje Twoje dane osobowe?

Jeśli Twoja aplikacja o pracę została rozpatrzona pozytywnie i rozpoczniesz pracę w MEGARON S.A., Twoje dane osobowe będą przekazane do Twoich akt osobowych i będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem.
Jeżeli Twoja aplikacja na stanowisko pracy nie powiodła się lub aktualnie MEGARON S.A. nie posiada ofert pracy, MEGARON S.A. będzie przechowywać Twoje dane osobowe przez czas niezbędny po zakończeniu procesu aplikacji w celach kontaktowania się z Tobą celem przedstawienia nowych ofert pracy.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b RODO (osoba, której dane dotyczą̨ wyraziła zgodę̨ na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów i/lub przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Jak zabezpieczone są Twoje dane osobowe?

MEGARON S.A. zachowuje fizyczne, elektroniczne i proceduralne środki ostrożności, aby zapewnić poufność, integralność i dostępność Twoich danych osobowych.
W szczególności MEGARON S.A. zapewnił odpowiednie środki bezpieczeństwa przeciwko bezprawnemu lub nieautoryzowanemu przetwarzaniu danych osobowych oraz przeciwko przypadkowej utracie bądź naruszeniu danych osobowych.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez MEGARON S.A. Twoich danych osobowych:
1) prawo dostępu do Twoich danych,
2) prawo żądania sprostowania danych,
3) prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
4) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
5) prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
1) prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Zmiany w treści niniejszej Polityki Prywatności

MEGARON S.A. może zmienić niniejszą Politykę Prywatności. Jeśli zmiany będą istotne albo w znaczący sposób będą wpływać na Twoje prawa, zapewnimy abyś dostał zaktualizowaną wersję Polityki Prywatności przed rozpoczęciem jej obowiązywania.
MEGARON S.A. zachęca do regularnego przeglądania treści tej Polityki Prywatności.

Megaron S.A.

ul. Pyrzycka 3 e,f, 70-892 Szczecin

NIP 852-05-08-938, REGON 810403202,

KRS 0000301201

Numer BDO 000006191

Wszelkie prawa zastrzeżone Megaron S.A. 2020. Filmy promocyjne: Remedy-Brand